Doküman No
DHF.GT.0003
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Araştırma Görevlisi

3. Görev Unvanı

Araştırma Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcıları, Dekan, Rektör Yard., Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Anabilim dalı ve bağlı birimlerinin tüm hizmet ve işlemlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile anabilim dalı başkanı ve sorumlu öğretim üyesinin talimatlarına ve görevlendirildiği birimin çalışma talimatlarına uygun olarak yapmak.

 2. Çalıştığı birimde tıbbın gereklerine uygun etkin, ekonomik ve verimli bir sağlık hizmetinin verilmesini sağlayacak tıbbi, idari ve teknik tedbirleri anabilim dalı başkanı ve sorumlu öğretim üyesinin bilgileri doğrultusunda almak.

 3. Hastaların muayene, tetkik, tedavi, müdahale ve takiplerini sorumlu öğretim elemanının bilgisi doğrultusunda düzenlemek, yapmak veya yapılmasını sağlamak. Gerektiğinde hastaların tetkik sonuçlarını takip etmek, durum hakkında sorumlu öğretim elemanına bilgi vermek.

 4. Hastaların takip ve tedavisi sırasında doldurulması gereken formları ve belgeleri eksiksiz olarak doldurmak veya doldurulmasını sağlamak.

 5. Diğer ana bilim dallarına konsültasyon hizmeti vermek ve gereken durumlarda diğer birimlerden konsültasyon desteği almak.

 6. Hastanın tedavi, takip ve yatış işlemi yapıldığı takdirde çıkışından sonraki tedavisinin devamı hakkında hasta veya yakınlarına bilgi vermek. Hastanın yapılması gereken periyodik kontrollerini yapmak veya yapılacak birimi hasta veya hasta yakınlarına bildirmek.

 7. Hastanın tedavisi sırasında sağlığa uygunluk şartlarını yerine getirmek, ilgili formları doldurmak, istenen konsültasyonları yapmak.

 8. Hastada kullandığı tüm malzemelerin son kullanma sürelerini ve bozuk olup olmadıklarını kontrol etmek. Bozuk veya son kullanma tarihi geçmiş malzemelerin depoya imha veya iade amacıyla iletilmesini sağlamak.

 9. Acil hizmeti verildiği takdirde bulunduğu bölümün görev ve sorumluluklarını aynı şekilde yerine getirmek.

 10. Bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıkları anabilim dalı başkanı veya sorumlu öğretim üyesine bildirmek.

 11. Çalıştığı birimin sorumlusu tarafından yapılan müdahalelere yardım etmek veya bizzat kendisi yapar.

 12. Çalıştığı birimde veya diğer birimlerde hastalara yapılacak olan girişimsel işlemlere hastaları hazırlamak. Gerektiği takdirde diğer bölümlere yönlendirmek.

 13. Dekanlık ve anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılan toplantılara katılmak. Alınan kararları uygulamak.

 14. Anabilim dalı başkanı ve öğretim üyelerinin verdiği akademik çalışmaları sürdürmek. İlgili bölümde eğitime yardımcı olmak.

 15. Öğrenci kliniği ile ilgili kendisine verilen görevleri yapmak, öğrencilere bilgi vermek, yol göstermek ve rehberlik etmek.

 16. 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri ve yetkili organlarca verilen görevleri yapmak.

 17. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 18. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 19. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek.

 20. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazlardan uzak durmak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı durmasını sağlamak.

 21. Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartını takmak.

 22. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 23. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.