Doküman No
DHF.GT.0022
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Hemşire

3. Görev Unvanı

Sterilizasyon Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcıları, Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yardımcıları, Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Üniteye gelen/giden malzemelerin transferini, sayımını, bakım ve kontrolünü, ön temizlik ve dekontaminasyonunu, paketlenerek steril edilmesini, depolanmasını, sterilizasyonunun korunmasını sağlamak.

 2. Yıkama ve sterilizasyonun etkinliğinin kontrolünü sağlayarak; cihazların günlük temizlik, bakım ve kalibrasyon yapılmasını, uygulaması gerekli olan günlük testlerin yapılmasını ve kaydedilmesini sağlamak.

 3. Ünitedeki su, aydınlatma, kesintisiz güç kaynağı sistemleri, havalandırma sistemlerinin rutin kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

 4. Her yıkama sonrası yıkama etkinliğini değerlendirerek, cihazların döngü raporlarını, indikatör ve protein varlığını saptayan testler ile yıkama etkinliğinin kontrolü ile, program döngülerini izlemek ve kaydetmek.

 5. Sterilizasyon işlemlerinin her aşamasında zaman, cihaz, yöntem, uygulayıcı ve kontrol parametrelerine ilişkin işlemleri takip ederek sistem üzerinde kayıtlarını tutmak.

 6. Steril edilmiş malzemeleri hasar görmeyecek şekilde ve son kullanma tarihleri dikkate alınarak sıkıştırmadan ve çok fazla paketi üst üste koymadan depolanmasını sağlamak.

 7. Ünite içerisinde enfeksiyonları önlemeye yönelik olarak gerekli çalışmaları yapmak.

 8. Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar/uyarılmasını sağlar ve bunları sorumluluğu altındaki çalışanlara açıklamak. Politikalardan sapmayı önleyici tedbirler almak.

 9. Ünite için gerekli personel sayısını ve niteliğini belirler, ünite çalışanlarının çalışma çizelgesi ve izinlerini düzenlemek, idarenin onayına sunmak.

 10. Enfeksiyon hemşiresi / kontrol komitesi ile işbirliği yaparak, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasını sağlamak.

 11.  Birimler arası sterilizasyon uygulamalarında standart oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak.

 12. Üniteye gelen kirli malzemelerin sayılmasını, ve sterilizasyon etkinliğinin kontrolü, cihazların günlük temizliği ve periyodik bakımı, aletlerin üniteye transferi, ön temizlik ve dekontaminasyonu, hazırlık ve bakım alanına taşınmasını sağlamak.

 13. Malzemelerin hizmete hazır duruma getirilmesine ilişkin işlemlerde nitelikli, güvenli yöntem ve tekniklerin kullanılmasını sağlamak.

 14. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 15. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 16. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 17. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazları kullanmamak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak.

 18. Fakülte yönetimi tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyer ve yaka kartlarını takar.

 19. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 20. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.