Döküman No
DHF.GT.0019
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Profesör Doktor, Doçent Doktor, Doktor Öğretim Üyesi

3. Görev Unvanı

Öğretim Üyesi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcıları, Dekan, Rektör Yardımcıları, Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Üst yönetim ve anabilim dalı başkanının talimatları doğrultusunda periyodik olarak belirlenen çalışma düzeninde, sorumlu olduğu birimlerdeki hizmetleri ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak eksiksiz bir biçimde sürdürür veya sürdürülmesini sağlamak.

 2. Dekanlık makamı ve anabilim dalı başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 3. Dekanlık makamınca görevlendirildiği alt kurul ve birimlerde görev yapmak.

 4. Sorumluluğundaki birimde, tıbbın gereklerine uygun, etkin ve ekonomik bir sağlık hizmetinin verilmesini sağlayacak tıbbi, idari ve teknik kararları anabilim dalı başkanının bilgileri doğrultusunda almak.

 5. Sorumlu olduğu birimdeki personellerin işlerine devamları ile yönetmelik veya talimatlarla kendilerine verilen görevleri gerektiği şekilde yerine getirmelerini denetlemek, aksaklıkları anabilim dalı başkanına ve personelin bağlı bulunduğu amirine bildirmek.

 6. Birimin ihtiyaç duyduğu cihaz ve malzemelerin sağlanması amacı ile anabilim dalı başkanına bilgi vermek.

 7. Meslekteki yeniliklerin öğrenilmesi ve uygulanması için girişimlerde bulunur, gerekirse üst yönetimin bilgisi dahilinde eğitim programları düzenlemek.

 8. Hastanın tedavisi sırasında sağlığa uygunluk şartlarını yerine getirmek, ilgili formları doldurmak, istenen konsültasyonları yapmak.

 9. Sorumlusu olduğu birimdeki hastaların tetkik ve tedavilerine karar vermek. Gerekli gördüğü müdahaleleri yapmak veya yapılmasını sağlamak.

 10. Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkları ana bilim dalı başkanlığına bildirmek.

 11. Akademik takvimde belirtilen görevleri zamanında uygulamak, ders planlarını hazırlamak ve eksiksiz yürütmek.

 12. Eğitim-Öğretim yılı sonunda bir yıllık akademik performans göstergelerini kapsayan (eğitim-öğretim, yayın, bildirim, proje vb.) faaliyetleri anabilim dalına sunmak.

 13.  Her yarıyıl sonunda verdiği derslerle ilgili ders dosyalarını tamamlayarak anabilim dalı başkanlığına sunmak, sınav evraklarını ve ödevlerle ilgili bilgilerin bölüm arşivine iletilmesini sağlamak, sınav değerlendirme sonuçlarını zamanında ilgili sisteme işlemek.

 14. Yapılan akademik kurul toplantılarına katılır ve bu toplantılarda alınan kararları uygulamak.

 15. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek.

 16. Öğrenci kliniği ile ilgili kendisine verilen görevleri yapmak, öğrencilere bilgi vermek, yol göstermek ve rehberlik etmek.

 17. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 18. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 19. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek.

 20. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazlardan uzak durmak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı durmasını sağlamak.

 21. Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartını takmak.

 22. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 23. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.