Döküman No
DHF.GT.0009
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Hemşire

3. Görev Unvanı

Eğitim Hemşiresi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcıları, Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yardımcıları, Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Fakültedeki tüm çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesini, önceliklerin saptanmasını, planlanmasını ve eğitimin verilmesini sağlamak.

 2. Eğitim programının yürütülebilmesi, uygulanması için eğitimci,  zaman,  yer ve ekipmanı sağlamak üzere ilgili kişi / birimlerle amirlerin bilgisi dahilinde çalışmalarda bulunmak.

 3. Eğitim programlarını uygulamak,  sorunlar ve gereksinimler konusunda çalışmalar yapmak.

 4. Eğitim programlarının düzenli olarak kurum içinde duyurulmasını sağlamak.

 5. Çalışanların eğitime katılımı ve başarıları konusunda değerlendirmelerini yaparak dekanlığa görüş bildirmek. Eğitim programları ile katılanlara ilişkin kayıtları tutmek ve arşivlemek.

 6. Hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik enfeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği yaparak önerilerde bulunmak.

 7. Sağlık Kalite Standartları doğrultusunda hasta bakım standartlarının ve formlarının uygulanmasında hemşirelere rehberlik etmek.

 8. Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet (UDF) başlatmak.

 9. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 10. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 11. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 12. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazları kullanmamak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak.

 13. Fakülte yönetimi tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartlarını takmak.

 14. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 15. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.