Doküman No
DHF.GT.0002
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Memur / İşçi

3. Görev Unvanı

Anabilim Dalı Sekreteri

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yardımcıları, Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Sabahları mesai başlangıcında (08.00) mutlaka çalışmaya hazır halde (formalar giyilmiş, imzalar atılmış olarak) görev yerinde bulunmak.

 2. Fakülteye ilk kez başvuran hastaların sigortalılık durumlarını kontrol ederek ilk kayıt işlemlerini yapmak. Hastaları muayene şekli ve randevularını nasıl alacakları hususunda bilgilendirmek.

 3. Yeşil kartlı hastaların sevk kontrolünü yapmak.

 4. Fatura sürecinde örnekleme evraklarının hazırlanması aşamasında destek sağlamak.

 5. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek. Ayrıca hasta bilgilerinin gizliliğini korumak ve kamu zararına yol açmamak için kendisine verilen program şifrelerini kimseyle paylaşmamak.

 6. Hekimin muayenesi veya tedavisi sonrasında sevkli gelen veya sevk edilen hastanın işlemlerini tamamlamak.

 7. Tereddüt ettiği ve / veya kendisini aşan her durumda sorumlusu ile temas kurarak, hızlı ve doğru çözümler üretmek.

 8. Hastalara anket yapılmasını sağlamak.

 9. Klinik işleyişi veya anabilim dalı ile ilgili şikâyetleri bulunan hastaları, klinik sorumlusu hekime yönlendirmek.

 10. Hasta kabul yerinin temizliğini, düzen ve disiplinini sağlamak.

 11. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 12. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 13. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazlardan uzak durmak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı durmasını sağlamak.

 14. Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartlarını takmak.

 15. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 16. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.