Doküman No
DHF.GT.0010
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Hemşire

3. Görev Unvanı

Enfeksiyon Hemşiresi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri, Dekan Yrd., Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yrd.,  Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Sağlık Hizmeti Süreçlerini enfeksiyon riski açısından değerlendirerek enfeksiyon kontrolüne ilişkin, politika, prosedür ve programların oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak.

 2. Enfeksiyon kontrolü kural ve düzenlemelerine uyulması konusunda sorumlu hemşirelerle işbirliği yapmak, gerekli durumlarda izolasyon önlemlerinin alınmasını sağlamak ve izlemek.

 3. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin Fakülte politikalarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyerek, Fakülte çalışanlarına enfeksiyon kontrolüne ilişkin bilgi vermek, izlemek ve gerekli birimlerle işbirliği yapmak.

 4. Fakültede enfeksiyon hızı artışını, belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı ve olağan üstü durumlar (salgın, nadir görülen enfeksiyon gibi) olduğunda kaynağını, yayılım şeklini araştırarak, sorunu çözmeye yönelik çalışmalar yapmak. Bildirimi zorunlu olan hastalıkları gerekli olan yerlere bildirmek.

 5. Kurum politikaları doğrultusunda tüm çalışanlar arasında tarama yaparak enfeksiyon potansiyeli ve belirtisi olanları tespit etmek. Çalışanların enfeksiyona maruz kaldığı durumlarda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

 6. Çalışanların enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine (el hijyeni, akılcı antibiyotik kullanımı vb.) önerilerde bulunmak ve hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmak.

 7. Kurum politikaları doğrultusunda enfeksiyon kontrolüne ilişkin kayıtları tutmak, düzenli olarak gözden geçirerek sonuçları komiteye / Dekanlığa rapor etmek.

 8. Fakülteye uygun dezenfektan ve antiseptiklerin seçiminde ve mikrobiyolojik yönden araştırılmasında görev alarak, komite ile birlikte kullanım yerlerini belirlemek. Temizlik, antisepsi, asepsi, dezenfeksiyon- sterilizasyon konularında standart oluşturma çalışmalarına katılmak.

 9. Tesis kaynaklı çalışmalar, çamaşırhane, havalandırma sistemi, gıda güvenliği gibi süreçlerde enfeksiyonların önlenmesini sağlamak.

 10. Atıkların toplanması, taşınması ve depolanması sürecini enfeksiyon kontrolü açısından izlemek.

 11. Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet (UDF) başlatmak.

 12. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 13. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 14. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 15. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazları kullanmamak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak.

 16. Fakülte yönetimi tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartlarını takmak.

 17. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 18. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.