Doküman No
DHF.GT.0006
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Akademik Personel

3. Görev Unvanı

Danışman

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcıları, Dekan, Rektör Yard., Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Eğitim-öğretim yılının başında, danışmanı olduğu sınıfın öğrencileriyle oryantasyon toplantısı yapmak. Eğitim-öğretim, sınav ve disiplin yönetmeliklerini ve esaslarını takip ederek öğrencileri bilgilendirmek.

 2. Her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak öğrencilere derse kayıt (yeni kayıt, kayıt yenileme) ve ders seçme (ders seçme, ders alma vb.) işlemlerinde yardımcı olmak. Ders alma ve seçme işlemlerinin bu konudaki mevzuata (yönetmeliğe, yönergeye, kurul kararlarına) uygunluğunu değerlendirerek onay vermek.

 3. Ders, klinik uygulama, pratik çalışma ve sınav programlarını düzenlemek. Ders muafiyet ve intibak işlemlerini yürütmek.

 4. Öğrencilerin izin, mazeret, uyum, sosyal, ekonomik vb. herhangi bir problemi olduğunu fark ettiğinde durumlarını değerlendirmek ve sorunun çözümünü aramak. Maddi sıkıntı içerisinde bulunan öğrencilere dekanlığı bilgilendirerek yardımcı olmak.

 5. Öğrencileri değişim programları hakkında bilgilendirmek.

 6. Öğrencilerin eğitim-öğretim yılı boyunca başarı durumunu izlemek, mesleki becerilerini geliştirmelerine yönelik uygulamalara, kariyer planlamasına ya da doktora / uzmanlık programlarına yönlendirilmesine katkıda bulunmak.

 7. Öğrencilerin kendisiyle kolay iletişim kurabilmesi için haftada en az bir ders saatini ayırmak ve bu saati ilan etmek. Bu zaman diliminde iletişim için belirlediği mekânda bulunmak. Öğrenciler ile tek tek veya gruplar halinde görüşmek.

 8. Öğrencinin her yarıyıl en az bir kere danışmanı ile görüştüğünü belgelendirmek ve her öğrenci için bir dosya tutmak (Danışman Yönergesi ek formlar).

 9. Öğrencileri, zihni ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunacak aktiviteler yapmaya ve hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanmaya yönlendirmek.

 10. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 11. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 12. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazları onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 13. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 14. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.