Doküman No
DHF.GT.0021
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Memur / İşçi

3. Görev Unvanı

Sterilizasyon Personeli

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcıları, Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yardımcıları, Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Hastanenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, tıbbi cihaz araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışmak.

 2. Hastane genelinde kullanılan aletlerin,  ömrünü uzatacak şekilde temizliğini ve bakımlarını gerçekleştirmek ve steril edilmelerini sağlamak.

 3. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi hizmetlerinin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

 4. Merkezi Sterilizasyon Ünitesine hastane genelinden iletilen aletlerin karşılıklı sayımını ve hasar kontrolünü yapmak, otomasyona kayıt ederek teslim almak ve teslim etmek.

 5. Gönderilen aletler arasında eksiklik veya bozukluk olması halinde, sorumlu hemşireye bilgi vermek.

 6. Merkezi Sterilizasyon Ünitesine teslim aldığı kirli aletler ve malzemelerin standartlar doğrultusunda yıkanıp kurulanmasını sağlamak.

 7. Teslim aldığı kirli aletlerin uygun program kullanılarak yıkama makinesinde yıkamak, kurutmak ve sterilizasyona hazır hale getirilmesini sağlamak.

 8. Kirli alana teslim alınan hassas aletlerin ultrasonik yıkama makinesinde temizlenmesini sağlamak.

 9. Temizliği yapılmış tüm cerrahi alet ve malzemelerin bakımlarını yapmak.

 10. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi dışında bakıma veya tamire gönderilecek aletlerle ilgili sorumlu hemşireye bilgi vermek, listesini güncellemek, gerekirse takibini yapmak.

 11. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi dışında bakıma veya tamire gönderilen ve set içinde alternatifi olmayan aletlerin yedeğini sorumlu hemşire ile birlikte sete yerleştirmek.

 12. Steril olacak alet set ve malzemelerin bakımını, kontrolünü ve paketlenmesini sağlamak.

 13.  Alet, set ve malzemelere uygun sterilizasyon yöntemini kullanmak ve kullanılmasını sağlamak.

 14. Sterilizatörleri çalıştırmak, alet ve setleri sterilizasyon metoduna uygun programda steril etmek.

 15. MSÜ’de bulunan cihazların temizliğini, bakımlarını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

 16. Temiz çamaşırları katlamak, diğer tekstil grubunu bölümlerin istediği nitelikte paketlemek, steril etmek ve barkodlamak.

 17. Sterilizatörler için standartlara uygun testleri uygulamak, sonuçlarını dokümante etmek, uygunsuzlukları sorumlusuna bildirmek.

 18. Sterilizasyon içinde bulunan steril alet,  set ve malzemelerin raf ömürlerini kontrol etmek ve envanter sayımını yapmak. Eksik malzemelerin tamamlanmasını sağlamak.

 19. Steril edilmek üzere teslim alınan malzemelerin paketlenmeden önce temizliğini ve kuruluğunu kontrol etmek, sterilizasyon yöntemine göre paket seçmek, paketleme işlemini yapmak.

 20. Kurumun belirlemiş olduğu raf ömrü için sterilizasyon yöntemine ve sterilizasyon paketleme materyaline göre raf ömrü, kullanım ömrü tarihlerini uygulamak; tüm steril edilecek paketleri barkodlamak. Asla barkotsuz malzemeyi sterilizatöre yüklememek. Barkodsuz hiçbir malzemeyi teslim etmemek.

 21. Atıkları uygun kaplarında toplamak ve kurumun belirlediği yere belirlenmiş zamanlarda teslim etmek.

 22. Sağlıkta Sterilizasyon Hizmet Kalite Standartlarına ve Merkezi Sterilizasyon Ünitesi prosedürüne uygun çalışmak.

 23. Merkezi sterilizasyon sorumlu hemşiresinin tanımlamış olduğu görevleri eksiksiz tamamlar.

 24. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 25. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 26. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 27. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazları kullanmamak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak.

 28. Fakülte yönetimi tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartlarını takmak.

 29. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 30. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.