Doküman No
DHF.GT.0018
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Kalite Yönetim Sorumlusu

3. Görev Unvanı

Kalite Yönetim Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri, Dekan Yrd., Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yrd.,  Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasından, uygulanmasından ve geliştirilmesinden, kalite hedeflerine uygun çalışmaların yapılmasından sorumludur.

 2. Kalite politikalarının çalışanlara duyurulmasını ve çalışanlarda kalite bilincinin geliştirilmesini sağlamak.

 3. Kalite dokümanlarını hazırlayarak dekanın onayına sunmak.

 4. Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının ve dış kaynaklı dokümanların dağıtımını ve güncellenmesini, muhafazasını takip etmek, yürütmek.

 5. Birim ve ünitelerden gelen yenileme talep formlarını değerlendirmek. Gelişmeleri izleyerek gerekli revizyonları ve dağıtımlarını yapmak.

 6. Kuruluş iç kalite tetkiklerinin koordinasyonunu, planlamasını yapmak ve bunlar doğrultusunda tetkiklerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 7. Uygun olmayan hizmetlerle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, birimler arası koordinasyonu, görüş alış-verişini ve uygunsuzlukların düzeltilinceye kadar takibini yapmak.

 8. Hasta şikâyetlerini değerlendirmek

 9. Eğitim faaliyetlerinin planlamasını, organizasyonunu yapmak ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

 10. Hizmet planlaması faaliyetlerine katılmak. Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasının ve sürekliliğinin sağlanmasını takip etmek.

 11. Kalite politikasının, kuruluşun her kademesinde bilinmesi ve uygulanmasını sağlamak.

 12. Kuruluşumuzun Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemini diğer kurum ve kuruluşlara tanıtmak, onlarla kıyaslama yapmakta temsilcilik rolünü üstlenmek.

 13. Kalite dokümanlarının ilgili prosedür ve süreç doğrultusunda takibini sağlamak.

 14. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 15. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 16. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 17. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazlardan uzak durmak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı durmasını sağlamak.

 18. Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartlarını takmak

 19. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 20. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.