Doküman No
DSİM.FR. 0001
Yayın Tarihi
27.06.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

       

     Tarafımca …/…/202.. günü ……………………………. Döner Sermaye İşletmesi  muhasebe yetkilisi mutemedi …………………………………………..’nın hesaplarının kontrolü sırasında muhasebe yetkilisi mutemedinin tahsilât tutarı sayıldı.

 

             Tahsilat toplamının …………………… TL, olduğu görüldü.

 

            Muhasebe yetkilisi mutemedince yapılan geçmiş tahsilatların en son …/…/….. tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ……………………. Döner Sermaye İşletmesi /banka hesabına yatırıldığı, Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yetki ve Sorumluluk başlıklı 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen yedi günlük süre ile Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğle belirlenen tutar sınırının dikkate alındığı/alınmadığı görüldü.

 

        Muhasebe yetkilisi mutemedince yapılan tahsilâtlar karşılığında düzenlenen belgeler ile kasa defteri kayıtları karşılaştırılarak toplamlarına bakıldı. Tahsilât mevcudu, düzenlenen belgeler, kasa defteri ve diğer belge kayıtlarının birbiriyle tutarlı ve doğru olduğu/olmadığı tespit edildi.

 

      İş bu tutanak okunup doğruluğu anlaşıldıktan sonra muhasebe yetkilisi mutemedi ile müştereken imza altına alındı. …/…/202..

 

 

 

             ……………………..………….                                                                             ……………………………..

           Muhasebe Yetkilisi Mutemedi                                                                 Harcama Yetkilisi