Doküman No
RTEÜ.FR. 0115
Yayın Tarihi
26.10.2020
Revizyon Tarihi
14.12.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör

BİRİM ADI:

Sıra No

Hassas Görevler

Görevli Personel

Sorumlu Amir

Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları

1

      

       

        

   

2

      

    

        

    

3

        

     

        

        

4                   
5                
6                
7                
8                
9                 
10                
11                
12               
13                
14                 
15                
16                
17                
18                
19              
20                  

                                                                                                                                                                                         

ONAYLAYAN

(Birim Yöneticisi)

…/…/20…

Adı-Soyadı

             

Unvanı