Doküman No
RTEÜ.FR. 0108
Yayın Tarihi
07.07.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih:     

Sayı:     

YETKİYİ DEVREDENİN

ADI SOYADI

             

UNVANI

             

İMZASI

 

YETKİYİ DEVRALANIN

YETKİ DEVRİNİN KONUSU

AÇIKLAMA

Mali

             

İdari

             

Eğitim – Öğretim

             

Diğer

             

YETKİ DEVRİNİN TARİHİ

             

YETKİ DEVRİNİN SÜRESİ

             

YETKİ DEVRİNİN YASAL DAYANAĞI

             

EKLER

             

UYGUNDUR

…………………………..

…../…../20…