Doküman No
RTEÜ.FR. 0110
Yayın Tarihi
16.07.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.KİŞİSEL BİLGİLER

T.C.  Kimlik No

         

Uyruğu

         

Adı-Soyadı

       

Doğum Yeri ve Tarihi

      

Cinsiyeti

    Kadın    Erkek     

Mezun Olduğu Lise

     

Mezuniyet Yılı

        

Alanı

       

Yazışma Adresi

         

Telefon (ev/iş)

    

GSM

         

e-posta

     

2. ADAYIN KAYITLI OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA AİT BİLGİLER

Üniversite

         

Kayıt Yılı

        

Üniversitenin Bulunduğu Ülke

        

Fakülte/Y.O./MYO

   

Öğrenci No

         

Bölüm-Program

        

Genel Not Ortalaması

         

Okuduğu Dönem Sayısı  (hazırlık sınıfı hariç)

      

Üniversitede hazırlık    bulunmaktadır       bulunmamaktadır             Hazırlık var ise alt satır doldurulacaktır.

Hazırlık Sınıfı      Başarılı     Başarısız   

Hazırlık sınıfına devam ettiği öğretim yılı   ..…..…/….…..

Öğrenim gördüğü programa yerleşme şekli          ÖSYS/YKS             Yurt Dışı Sınavları

3. ÜNİVERSİTEMİZDE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ   EĞİTİM YILI/BÖLÜM/PROGRAM

Eğitim Yılı

………/……… Eğitim Öğretim Yılı ………… Yarıyılı

Fakülte/Y.O./M.Y.O

         

Bölüm/Program

       

Yerleştirilmeye esas alınan puanı

       

Yerleştirilmeye esas alınan puan türü

        

Verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Başvuruma ek olarak verdiğim belgelerin yanlış ya da eksik beyanının tespit edilmesi durumunda başvurumun Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından geçersiz sayılacağını ve hakkımda yasal işlemlerin yapılmasını kabul ediyorum.

Tarih : ....../...../...............                                                                                                 İmza:

    EKLER   (Başvuru formuna eklenecektir)                                                                         

Kontrol**

1

Not  Döküm Belgesi (Transkript)  (Aslı ve Türkçe  çevirisi onaylı)

2

ÖSYS/YKS internet çıktısı

3

Yurt dışı sınav sonuç belgesi (varsa yerleştirmede kullanılan)

4

Ders planı ve ders içerikleri  (Aslı ve Türkçe  çevirisi onaylı)

5

Disiplin  ceza durum belgesi (Aslı ve Türkçe  çevirisi onaylı)

6

Yurt dışındaki üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair belge

7

Not Değerlendirme Sistemi (Aslı ve Türkçe  çevirisi onaylı)

Not :     * Birden fazla bölüme yatay geçiş için başvuracak adayların tercih sayısı kadar başvuru formu ve eklerini ayrı ayrı hazırlayarak ilgili akademik birime göndermeleri gerekmektedir.

            ** Bu kısım ilgili akademik birim tarafından doldurulacaktır.