Doküman No
RTEÜ.FR. 0158
Yayın Tarihi
12.04.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

TEBLİĞ KONUSU EVRAKIN

Cinsi

         

Konusu

         

Adedi

         

Tarihi-Sayısı

         

Taahhüt No

         

TEBLİĞ EDENİN

Unvanı Adı Soyadı

         

Tarih-İmza

         

 

Numarası, cinsi, konusu ve tarihi yukarıda belirtilen evraka ait tebliğ zarfını kapalı olarak teslim/tebliğ aldım.

 

TEBLİĞ ALANIN

Unvanı Adı Soyadı

Görevi

Tebliğ Tarihi

İmza