Doküman No
RTEÜ.FR. 0075
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

AİLE YARDIMI VE AİLE DURUMU BİLDİRİMİ FORMU

 

Bildirimi Verenin

T.C. Kimlik No

         

Dairesi

              

Adı Soyadı        

                

Görevi      

              

Medeni Hali         

          Bekar                                                    Evli                                                        Diğer          

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE AİLE YARDIMI İÇİN EŞİN

Adı Soyadı

İş Durumu

 Açıklama

                                    

Çalışıyor

Çalışmıyor

Geliri Olan

Geliri Olmayan

Emekli

                              

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE AİLE YARDIMI İÇİN MÜKELLEFLE OTURAN VEYA MÜKELLEF TARAFINDAN BAKILAN ÇOCUKLARIN DURUMU

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Doğum Tarihi

Cinsiyet

Baba Adı

Ana Adı

Öz, Üvey, Evlat Edinilmiş, Nafakası Sağlanılan Çocuk, Ana Babasını Kaybetmiş Torun

Öğretime Devam Ediyorsa

Burs almakta mı veya Devletçe okutulmakta mı?

Açıklama

Kayıt Tarihi

Okul Adı

Sınıfı

             

           

         

              

            

            

              

           

             

          

             

          

           

            

              

          

             

         

               

             

                

       

           

        

             

             

          

             

            

          

             

             

              

           

           

            

         

            

             

      

           

            

            

           

         

            

           

             

            

                  

           

                

             

              

          

            

       

              

            

            

              

         

             

            

             

             

               

          

        

              

             

              

               

              

              

               

              

              

              

          

           

           

             

            

Alt satırdaki hususları da göz önüne almak suretiyle düzenlediğim asgari geçim indirimi ve aile yardımına ait bildirimdir.

                                                                                                                                                                     Düzenleyenin

                                                                                                                                                                     Adı Soyadı                                 

                                                                                                                                                                     İmzası/Tarih  …….../…….../……...

 

 

AİLE YARDIMI ÖDEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

1- Her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşlere ödenir. (NOT:tarım bağkurlu'su olanlara ödenmez)

2-Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir

3- Üvey çocuklar için nafaka alınıp alınmadığı gösterilir

4- Evlenen çocuklar ile 25 yaşını dolduran çocuklara ödenmez.( 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

5-Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar  ile Burs alan veya devletçe okutulan çocuklara verilmez.

6-Her iki tarafın da çalışması durumunda çocuk parası erkek memura verilir.

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖDEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

1-İndirim uygulamasında ''çocuk'' tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edilenler ile ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını  veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, ''eş'' tabiri  ise aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

 

2-Çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir.

3-Bu kısma münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.

4-Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan eş tarafından, mahkeme ilamının onaylı bir örneği bildirime eklenir.

NOT : Bu bildirim personelin ilk işe girişinde, personelin aile ve asgari geçim indiriminden yararlanan eş ve çocuk durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde ve her yıl Ocak ayında yenilenir.