Doküman No
RTEÜ.FR. 0073
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

 

 

1- İlgili mevzuat hükümlerine göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince kısmen veya tamamen finanse edilmek suretiyle öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgimi artırmak, mesleğimle ilgili konularda araştırma- inceleme-etüt veya staj yapmak ya da benzer bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek üzere (2) ……………………………….. a (3) …/…/20... …/…./….. Tarihlerinden yurt dışına gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulünü ve işbu yüklenme senedi hükümlerinin her ne surette olursa olsun tarafımdan ihlal edilmesi halinde bu yüklenme senedinde yazılı müeyyidelerin hakkımda aynen ve tamamen tatbik edileceğine rıza ve muvafakatimi beyan ederim.

2- Yukarıda yazılı maksatla (2) …………………………………’e gönderildiğim takdirde, halen bulunduğum vazifemden devamlı olmak kaydıyla (yabancı dil eğitimi için gerekli süre dahil) her ne surette olursa olsun fiilen alakamın kesildiği tarih ile görevime resmen döndüğüm tarih arasında geçen müddetin iki misli kadar müddetle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin herhangi bir yerde gösterdiği veya göstereceği herhangi bir görevi kayıtsız ve şartsız kabul ve ifa etmeyi şimdiden taahhüt ederim.

3- Yukarıdaki maddeler mucibince gönderildiğim (2) ………………………. dan izin süremin sonunda derhal Türkiye ye avdetle görevime başlayacağımı ve bilhassa izinsiz geçici veya sürekli olarak kalmayacağımı ve izin süremin sonundan itibaren her halde yol süresi hariç en geç on beş gün içinde döneceğimi, aksi takdirde işbu yüklenme senedinin altıncı maddesi hükümlerinin aynen tatbik edileceğine rıza ve muvafakatımı beyan ederim.

4- (2) …………………….’ de kaldığım sürede gerek o memleket mevzuatına gerek T.C. kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve kararlarına, milletlerarası sözleşme ve anlaşmalarına, gerek bu yüklenme senedi hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerim bulunması durumunda yurda geri çağrılabileceğimi, bu durumda veya söz konusu fiil ve hareketlerim sebebiyle resmi makamlar tarafından Türkiye'ye yurt dışında kalmam gereken süreden önce iadeye mecbur edildiğim takdirde, hakkımda yine işbu yüklenme senedinin altıncı maddesinde yazılı müeyyidelerle birlikte mevzuatımızın icap ettirdiği hukuki ve cezai tatbikatın icrasına rızaya muvafakatımı ayrıca beyan ve ikrar ederim.

5- Bu yüklenme senedinin tanziminden itibaren Türkiye de işbu yüklenme senedinin icabı olan mecburi hizmetimin ifası sırasında inzibati veya cezai yollardan meslekten veya Devlet memurluğundan muvakkaten veya daimi olarak çıkarıldığım veya müstafi addedildiğim ya da istifa suretiyle ayrıldığım takdirde eksik kalan mecburi hizmet süremle orantılı olarak müfredatı aşağıda altıncı maddede belirtilen bilcümle matlubatı yine maddede tespit edilen hukuki esaslarla kayıtlı olmak şartıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine nakden ve tamamen ödemeyi taahhüt ederim.

6- Taahhüdümü ihlal ettiğim takdirde; ilgili kanunlara göre yukarıda (1. maddede) yazılı sebeple yurt dışına gönderilmem nedeniyle, yurt içi aylığı da dahil olmak üzere aylık, ücret, aidat, zam, tazminat, ödenek, tayın bedeli gibi adlar altında tarafıma yapılan her türlü ödemeler ile yol ve ikamet giderlerini ve bu hususlara ilave olarak şahsım adına programım içinde veya dışında her ne sebeple ve şartla olursa olsun sarf edilen meblağı;

a) Fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve kanuni faiziyle birlikte, fiili geri ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru uygulanmak suretiyle bulunacak karşılığını Türk Lirası olarak,
b) Türk Lirası olarak yapılmış olanları, gönderildiğim ilgili kanun hükmünün öngördüğü gibi (9) ………………………        TL kanuni faiziyle birlikte, Türk Lirası olarak,

c) Beşinci maddede belirtilen nedenlerden dolayı eksik mecburi hizmet sürem bulunduğu takdirde eksik hizmet süremle orantılı olarak, döviz ve Türk Lirası cinsinden hesaplanacak borcumu yine (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre, protesto keşidesine ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve defaten ya da bana verilen süre içerisinde eşit taksitlerle Recep Tayip Erdoğan Üniversitesine ödeyeceğimi şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

7- Kendi isteğimle öğrenimimi bıraktığım, kurumumun izni dışında öğrenim yerimi veya dalımı değiştirdiğim, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve öğrenim planında yazılı hususlara riayet etmediğim, izinsiz olarak yabancı veya yerli bir müesseseden burs aldığım, birinci maddede belirtilen yurt dışına gönderiliş sebebimle ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan kanun, tüzük, yönetmelik ve tüm mevzuat hükümlerine uymadığım ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim, eğitimimi tamamlamadan yurda döndüğüm veya başarılı olmadığım takdirde tarafıma fiilen döviz cinsinden yapılan masrafların tümünün altıncı maddede belirtilen usul ve şartlarla tahsil edilmesini ve dördüncü maddede belirtilen işlemlerin hakkımda uygulanacağını şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

8- İşbu yüklenme senedinin tatbikatından doğacak bilcümle ihtilafların hallinde (4) ………………… Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili kılınmıştır.

9- Bu yüklenme senedinden doğacak borçlar için Recep Tayip Erdoğan Üniversitesinin kayıt ve defterleri muteber ve makbul olup; "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. Maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilip ve başkaca sübut deliller aranmayacaktır."

10- Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık adresim (5)……                                                                             /……………. Olup, adresimdeki değişiklikleri iadeli taahhütlü mektuplarla Kurumuma derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adrese çıkarılacak, bila tebliğ iade edilse dahi, bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim.

11- On bir maddeden ibaret olan bu yüklenme senedi (6) …/…/…. Tarihinde iki nüsha olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine takdim edilmiş olacaktır.

 

 

 

 

 

TAAHHÜT EDENİN   :                                                      

 

ADI SOYADI                         :

İMZASI                                  :                 

ÜNVANI                                :

KURUM SİCİL NO                 :

EMEKLİ SİCİL NO                :

EV ADRESİ                           :

 

Yukarıdaki yüklenme senedinin imza sahibi olan (7) işbu yüklenme            senedi hükümlerinden birisini ihlal ettiği takdirde ilgili makamlarca istenen meblağdan (8) …………….-TL kısmının tediyesini müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt ettiğimizi ve ödenmesi istenen paraya yüklenme senedinin ihlal tarihinden itibaren ve cari yıllık kanuni faiz yürütmesini ve ihtilaf halinde (4) ………………. Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul eder ve yukarıdaki yüklenme senedi metin ve muhtevasına bizlerin asıl taahhüt eden borçlu gibi vakıf olduğumuzu, işbu müteselsil kefaletnamenin (6) …/…/20… tarihinde müştereken imza ile (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine teslim edileceğini beyan ederiz.

 

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER (2 Kişi):

Adı Soyadı           :                                                         Adı Soyadı            :

İmzası                  :                                                           İmzası                  :

Unvanı                 :                                                          Unvanı                 :

Kurum Sicil No    :                                                         Kurum Sicil No    :

Emekli Sicil No    :                                                         Emekli Sicil No    :

Ev Adresi            :

 

TAAHHÜT EDENİN   :                                                      

 

ADI SOYADI                :

İMZASI                         :                 

ÜNVANI                       :

KURUM SİCİL NO       :

EMEKLİ SİCİL NO                :

EV ADRESİ                  :

                  

Yukarıdaki imzalar, taahhüt eden  müşterek borçlu ve müteselsil kefiller  tarafından huzurumda atılmıştır.

        

BİRİM AMİRİNİN:                                          

Adı Soyadı                    :

Unvanı                          :

Mühür ve İmzası            :