Doküman No
RTEÜ.FR.0060
Yayın Tarihi
29.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Süreç No

İş Akış Süreci (Süreç adımları )

İşlem Şeması

Dönülecek Süreç / İşlem Adımı

Sorumlular

İlgili Mevzuat(yasa, Yönetmelik, Doküman vb.)

Evet

Hayır

1

   

   

   

   

   

   

2

   

   

   

   

   

   

3

   

   

   

   

   

   

4

   

   

   

   

   

   

5

   

   

   

   

   

   

6

   

   

   

   

   

   

7

   

   

   

   

   

   

8

   

   

   

   

   

   

9

   

   

   

   

   

   

10

   

   

   

   

   

   

 

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

......./......./...........

......../......./...........

Adı Soyadı

Unvanı

Adı Soyadı

Unvanı

İmza

İmz