Döküman No
RTEÜ.FR.0060
Yayın Tarihi
29.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Süreç No

İş Akış Süreci

(Süreç Adımları)

İşlem Şeması

Dönülecek Süreç/İşlem Adımı      

Sorumlular

İlgili Mevzuat (Yasa, Yönetmelik, Doküman, Vb.)

Evet

Hayır

1

             

 

 

             

         

        

2

              

 

 

           

          

          

3

            

 

 

          

             

              

4

          

 

 

          

           

           

5

           

 

 

             

          

           

6

           

 

 

              

          

              

7

             

 

 

        

             

             

8

             

 

 

           

          

          

9

             

 

 

             

           

         

10

           

 

 

           

          

           

 

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

......./......./...........

......../......./...........

Adı Soyadı

Unvanı

Adı Soyadı

Unvanı

İmza

İmz