Doküman No
RTEÜ.FR.0056
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
21.03.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Adı Soyadı:     

 

Görevi:     

 

Sicil No:     

Görev Yeri/Birimi:       

Ayrılış Tarihi:     

Yeni Görev Yeri:       

 

İLGİLİ MAKAMA

 

Üniversitemizden ……………….. nedeniyle …………….. tarihi itibarıyla ilişiğimi kesmek istiyorum. Üzerimde herhangi bir zimmet bulunmamaktadır.

Gereğini arz ve rica ederim.   /   /20

                                                        

                                                                                                                              .……………………

                                                                                                                                                                                             İmza

                                                                                                                                    

 

Sıra
No

Birim/Kişi

Yapılan teslimatlar ile ilgili notlar

İlişiği Yoktur

Adı, Soyadı Tarih

İmza

1

Maaş/Ücret Birimi Yetkilisi

     

      

 

2

Taşınır Kayıt Yetkilisi

     

     

 

3

Birim Amiri

     

     

 

4

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

     

     

 

5

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

     

      

 

6

Kütüphane ve Dok.
Daire Başkanlığı

     

 

      

 

7

Personel Daire
Başkanlığı

 

     

      

 

8

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

     

      

 

9

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

     

      

 

10

BAP Koordinatörlüğü (Akademik Kadrodakiler İçin)