Doküman No
MRLAB.TL. 0001
Yayın Tarihi
30.11.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1. Sorumlular

Araştırmacı, Analiz Sorumlusu, Kalite Yöneticisi, Laboratuvar Müdürü

 

 

2.Uygulama

1 Araştırmacı tarafından, ilgili “Analiz Başvuru Formu, Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin internet sitesinden doldurarak imzalar ve numune/numuneler ile analiz sorumlusuna ulaştırır.

2 Analiz Başvuru Formu’nda ilgili alanlar Analiz Sorumlusu tarafından doldurularak Müdür’ün onayına sunulur.

3  Müdür’ün onayını takiben yapılacak analizler planlanarak gerekiyorsa Araştırmacı süreç hakkında bilgilendirilir ve analiz işine başlanır.

4. Analizin tamamlanmasının ardından Araştırmacı bilgilendirilir ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından faturalandırma yapılır.

5. Araştırmacı’nın analiz ücretini ödemesinin ardından analiz sonuçları ve numune Araştırmacı’ya talep ettiği şekilde iletilir.

 

 

2.1. Tanımlar

1 Numune: Laboratuvara analiz edilmek üzere ulaştırılmış her tür örneği kapsar

2. Araştırmacı: Analizi talep eden kişi/kurum

3. Analiz Sorumlusu: Numunenin analiz işlemini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen kişi

4. Laboratuvar Müdürü: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü