Döküman No
MMF.TL. 0073
Yayın Tarihi
13.12.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan
 1. Öğrenciler kendileri ile ilgili bölümleri tam ve eksiksiz olarak doldurmak zorundadır, formları eksik ya da okunmayan öğrencilerin sigorta işlemi yapılmayacaktır.
 2. Öğrenciler staj başlama tarihini haftanın pazartesi gününden başlatmak zorundadırlar.
 3. Öğrenciler SGK müstehaklık belgesini staj başvuru formunun ekinde fakültemiz öğrenci işleri birimine teslim etmesi gerekmektedir.
 4. Öğrenciler  faksla gelen staj form onaylarını kontrol edip kendileri teslim etmek zorundadır. Teslim edilmeyen fakslar dikkate alınmayacaktır.
 5. Öğrenciler birden fazla staj yerine başvurabilirler ancak form teslimi sırasında sadece bir tanesini verebilirler. Birden fazla form veren öğrencinin sigorta işlemi yapılmayacaktır.
 6. Öğrenciler işyeri ya da staj başlama tarihinde takvime uygun olarak değişiklik yapacaklarsa 15 iş günü önceden önceki formlarını iptal ettirerek yeni formlarını vermek zorundadır.
 7. Öğrenci bu formda bulunan bilgilerin doğruluğunu ve herhangi bir değişiklik olduğunda veya staja başlamadığında bilgi verme yükümlülüğünü  ve bu yükümlülükleri yerine getirmezse tüm maddi sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
 8. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için toplam 60 iş günü mesleki staj yapma zorunluluğu vardır. Staj yaptırılan öğrenci bir staj döneminde otuz iş günü staj yapabilir. Öğrenciler staj sürelerini 30' ar iş günü ile en fazla iki staj döneminde veya altıncı yarıyıldan sonra 60 iş gününü bütün olarak tek staj döneminde tamamlayabilir. Staj süresinde eksiklik bulunan öğrencilerde süre sınırı aranmaz. 
 9. İş yerinde öğrenciden işe giriş bildirgesi (sigorta kağıdı) istendiğinde staja başladığı ilk gün faks no bildirerek bildirgenin faksını isteyebilirler.
 10. Staj süresine ait % 1-6 iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kanuni bir zorunluluk olup, sigorta primleri Fakültemiz tarafından ödenecektir. Stajyer öğrenciler için sigorta gününden sayılmamaktadır. 
 11. Öğrenciler staj formlarını işyerine onaylattıktan sonra 1 kopyasını mutlaka işyerine aslını da staj başlangıç tarihinden en az on beş iş günü öncesine kadar fakültemiz öğrenci işleri birimine,  teslim etmek zorundadır.