Doküman No
SEMER.FR. 0001
Yayın Tarihi
27.10.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTYESİ

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

EĞİTİCİ BİLGİ FORMU

 

ADI SOYADI

     

UNVAN

      

UZMANLIK VE ÇALIŞMA ALANLARI

(Anahtar Kelimeler)

     

TC KİMLİK NO

     

SGK SİCİL NO

(EMEKLİ SİCİL NO)

     

KURUM SİCİL NO

     

KADRO DERECESİ

     

EK GÖSTERGE

     

KURUM/BİRİM/BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

     

 

IBAN NO

T

R

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                    İMZA

 

 

 

 

EĞİTİCİ BİLGİ FORMU AYDINLATMA METNİ

Bu metin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve diğer tüm ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Kişisel Verilerinizin Korunması politikalarımız hakkında size detaylı bilgi verilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatını haiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi, Amacı ve Hukuki Sebebi

İnternet Sitemizde bulunan Eğitici Bilgi Formunu doldurmanız sebebiyle bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim verebilmeniz eğitim sürelerinizin hesaplanabilmesi ve fazla mesainizin tespit edilebilmesi  amaçlarıyla; KVKK 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak KVKK 5. maddesinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki  sebeplerine dayalı olarak bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir.

    1.  Kimlik (T.C. Kimlik Numarası, Ad-Soyad), Mesleki Deneyim (Çalıştığınız Kurum fakülte ve bölüm bilgisi, Mesleki Ünvanınız,  Kadro Sicil No, Kadro Derecesi), Finans (Banka IBAN numaranız), SGK Sicil No, Ek Gösterge

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilecektir. (Örn: YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Mahkemeler, Kolluk kuvvetleri)

  1. Haklarınız

Üniversite tarafından verilerinizin işlendiği ve Üniversite’nin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz.

  1. Veri sorumlusuna Başvuru

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Üniversitemizin fiziki adresine  bizzat başvurarak yazılı olarak, noter aracılığıyla, kayıtlı elektronik posta ile veya kimliğinizin daha önce teyit edilmiş olması şartıyla elektronik posta üzerinden Üniversitemiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

  1. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri sorumlusu Unvanı                       : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

E-posta adresi                          : rteusem@erdogan.edu.tr

Fiziki Posta adresi                   : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama       Merkezi Zihni Derin Kampüsü-Fener Mah. 53100 Merkez/RİZE