Doküman No
SEMER.FR. 0003
Yayın Tarihi
27.10.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(RTEUSEM)

EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan Kurum ile Katılımcı arasında, tamamen kendi  istek ve serbest iradeleri ile belirtilen şartlarla "EĞİTİM SÖZLEŞMESİ" yapılmıştır.

1. GENEL BİLGİLER

KURUM

Unvanı                      

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (RTEUSEM)

Adres / İletişim

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Zihni Derin Kampüsü-Fener Mah. 53100 Merkez/RİZE

E-Posta

rteusem@erdogan.edu.tr

 

KATILIMCI

Adı Soyadı

     

T.C. Kimlik No

   

Doğum Yeri / Yılı

   

Cep Tel No

   

E-Posta

   

Tebligat Adresi

   

 

 

EĞİTİM

Kodu

   

Adı

   

 

2. KAYIT İLE İLGİLİ ESASLAR

Eğitim kaydı, eğitime katılacak olan kişinin şahsi müracaatı üzerine yapılır. Eğitime katılım kabulü, eğitim kapsamında belirlenen kontenjan dâhilinde, yapılan müracaat önceliğine ve diğer kurs katılım şartlarının tamamının sağlanması durumunda yapılır.

3. EĞİTİM SÜRELERİ VE ŞEKLİ

Eğitim, RTEUSEM tarafından belirlenecek tarihler arasında uygulanacaktır. Eğitimin başlama tarihi RTEUSEM tarafından, SMS, telefon veya e-posta araçları yolu ile katılımcıya bildirilecektir.

Eğitim içeriği RTEUSEM tarafından belirlenir. RTEUSEM tarafından belirlenen program içeriğine katılımcının itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Katılımcının kayıt olduğu eğitim programının uygulanması ile ilgili zaman çizelgesi RTEUSEM tarafından belirlenerek katılımcıya bildirilir. Katılımcı, söz konusu zaman çizelgesine uymakla yükümlüdür.

Eğitim, RTEUSEM tarafından belirlenen mecralarda gerçekleştirilecektir.

4. RTEÜSEM’in YÜKÜMLÜLÜKLERİ

RTEUSEM, bu eğitim sözleşmesinin 2. maddesinde belirtilen hususları Eğitim Programı kapsamında icra etmekle yükümlüdür.

Eğitim programı ve sözleşme imzalanan katılımcı bilgileri RTEUSEM tarafından kayıt altına alınacak, denetim durumunda tüm evrakların tam olmasından sorumlu olacaktır.

5. KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Katılımcı, bu Eğitim Sözleşmesinin 2. maddesinde belirtilen sürelerde eğitime katılmakla yükümlüdür.

b) Katılımcı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmakla mükelleftir.

c) Katılımcı kayıt esnasında vermiş olduğu bilgilerin tam ve doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu olduğunu ve bu hallerde hiçbir hak talep edemeyeceğini kabul etmiş sayılır.

d) Katılımcı, kişisel bilgilerindeki çalıştığı kurum, adres, telefon vb. her türlü değişiklikte güncel bilgiyi RTEUSEM’e bildirmekle yükümlüdür.

e) Katılımcı, eğitime devam zorunluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen katılımcı, eğitim hakkını kaybeder ve RTEUSEM’e yatırmış olduğu eğitim ücretini geri talep edemez.

f) Katılımcı eğitim ücretini tam olarak ödemediğinde kayıt yapılmamış sayılır.

g) Katılımcı tarafından RTEUSEM demirbaşlarına verilen her türlü zarar, katılımcının kendisi tarafından ödenir. Verilen zarar miktarının tespiti RTEUSEM yönetimi tarafından yapılır. 

h) Eğitim hizmeti ile ilgili tüm fikri ve sınai haklar, RTEUSEM’e ait olup, uzaktan eğitim ya da fiziken katılımcıya sunulan eserlerin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda katılımcı hakkında hukuki ve cezai yaptırım uygulanacaktır. Katılımcı sözleşmeye aykırı davranışı sonrasında RTEUSEM’in uğradığı veya ileride uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

I) Katılımcı işbu sözleşme ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında kanun uyarınca kişisel veri ve iletişim bilgilerinin eğitimin işleyişi amacıyla toplanmasına, kaydedilmesine ve paylaşılmasına izin vermiş sayılır.

6. KAYIT İPTALİ VE DEVAMSIZLIK

a) RTEUSEM, mali planlarını öğrenci kayıt sayısına göre yaptığından, katılımcıların eğitim boyunca kayıt sildirmemeleri temel esastır. Kaydını iptal ettirmek isteyen katılımcı kayıt yaptırdığı dönemin eğitim başlangıç tarihinden 5 (beş) iş günü önce yazılı müracaatta bulunması halinde katılımcının kaydı iptal edilebilir. Katılımcı, yazılı müracaatında iptal talebini gerekçelendirmek zorundadır. Müracaat sonrası, RTEUSEM tarafından kayıt iptal gerekçesi incelenir ve geçerli bir mazeret sayılması halinde kayıt silinir.

b) Kaydı –eğitim başlamadan- iptal edilen katılımcının eğitim ücreti, varsa yasal kesintiler ve eğitim masrafları vb. düşüldükten sonra iade edilir.

c) Başvuru sırasında katılımcı tarafından verilen tüm bilgi ve belgelerin doğru olması gerekmektedir. Aksi takdirde katılımcının eğitimi geçersiz sayılarak eğitim haklarından yararlanamaz ve ücret iadesi yapılamaz.

ç) RTEUSEM tarafından açılacağı ilan edilmesine rağmen, mücbir sebepler ile açılamayan eğitim ile ilgili olarak katılımcının ödediği ücretin tamamı iade edilir.

d) RTEUSEM tarafından sözleşme konusu eğitime başlanmış olmasına rağmen, mücbir sebepler ile eğitime son verilmek zorunda kalınması halinde, söz konusu mücbir sebebin olduğu tarihten sonraki ücretler kursiyere iade edilir.

e) Eğitim başlangıç tarihinden 5 (beş) iş gününden az kalan sürelerde yapılan kayıt iptal edilemez ve eğitim ücreti katılımcıya iade edilemez.

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki şartları sağlamayan katılımcının kaydı yapılmaz, yapılmış ise derhal silinir.

g) RTEUSEM tarafından açılan eğitime, geçerli bir mazerete bağlı olarak (mazereti belgelendirmek koşulu ile)  kursa devam edemeyeceği anlaşılan veya kurstan ayrılan kursiyerlere varsa yasal kesintiler ve eğitim masrafları vb. düşüldükten sonra;

  • Katılım oranı %0 ile %20 arası olanlara en fazla %80

  • Katılım oranı %21 ile %50 arası olanlara en fazla %50

  • Katılım oranı %51 ile %99 arası olanlara %0

                    Oranında ödedikleri kurs ücreti iade edilebilir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Taraflardan RTEUSEM’in çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve RTEUSEM’in kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince RTEUSEM yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç getirmesi nedeniyle sorumlu olmayacaktır. RTEUSEM mücbir hallerin meydana gelişini müteakiben derhal yazılı veya diğer iletişim araçlarıyla katılımcıya durumu bildirecektir. Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halinde eğitimde de buna paralel davranılacaktır. 

8. GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI

Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistiki bilgileri, RTEUSEM’e ait bilgileri, uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dokümanı vs. belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen yasal olarak tedariki zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir. Resmi kurum ve kuruluşların bu yöndeki bilgi talepleri Katılımcı tarafından RTEUSEM’e bildirilecektir. 

9. GENEL HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Eğitim sözleşmesinde yer almayan hususlar için ilgili kanun/kurum mevzuatı uygulanacaktır.

b) Bu eğitim sözleşmesinin uygulamasında çıkacak uyuşmazlıklarda RİZE Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. İki sayfa ve 10 maddeden oluşan işbu Eğitim Sözleşmesi    /     / 2023 tarihinde taraflarca tek nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imza altına alınmıştır. İş bu sözleşme tarafların imzalamasını müteakip yürürlüğe girer.

   KATILIMCI

(Ad-Soyad-İmza)

RTEUSEM ADINA

(Ad-Soyad-İmza)