Döküman No
RTEÜ.FR.0006
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1. Birimi

 

2. Kadro Unvanı

 

3. Görev Unvanı

 

4. Bağlı Bulunduğu Amir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

......./......./...........

......../......./...........

                               Adı Soyadı

Unvanı

Adı Soyadı

Unvanı

İmza

İmza