Döküman No
RTEÜ.FR.0006
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Birimi

                       

2.Kadro unvanı

                       

3.Görev unvanı

                       

4.Bağlı bulunduğu amir

                       

 

 

 

 

 

 

5.Görev yetki ve sorumlulukları

                       

 

 

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

......./......./...........

......../......./...........

 Adı Soyadı

Unvanı

Adı Soyadı

Unvanı

İmza

İmza