Döküman No
RTEÜ.FR.0006
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1. Birimi

               

2. Kadro Unvanı

                

3. Görev Unvanı

              

4. Bağlı Bulunduğu Amir

               

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

         

             

             

               

             

              

              

             

              

             

               

              

             

                   

 

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

......./......./...........

......../......./...........

 Adı Soyadı

Unvanı

Adı Soyadı

Unvanı

İmza

İmza