Döküman No
KDDB.FR.0004
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Yayının Adı :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kullanılacağı Ders :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yayının başlığı içeriğine uygun mudur?

 Evet

 Hayır

Yayın         hangi         düzeydeki

öğrencilere yöneliktir?

 Önlisans

 Lisans

   Lisansüstü

Diğer

…………

Ne     tür     bir     yayın     olarak

düşünülmesi uygundur?

 Ders kitabı

  Yardımcı   Ders kitabı

 Çeviri  Ders

Kitabı

Diğer

…………

Yayın dil ve yazım kurallarına uygun mudur?

 Evet

 Hayır

Kullanılan dil ve üslup anlaşılabilir düzeyde midir?

 Evet

 Hayır

Eserin başlığı içeriğine uygun mu?

 Evet

 Hayır

Eserin planı konuyu ele alması açısından uygun mudur?

 Evet

 Hayır

İçindekiler, kısaltmalar, kaynakça ve benzeri unsurlar metin ile tutarlı

mıdır?

 Evet

 Hayır

Dipnotlar,   alıntı   ve   aktarmalar   ile   kaynakça   bilimsel   araştırma

tekniklerine uygun verilmiş midir?

 Evet

 Hayır

Yayında verilen resim, levha, şekil, grafik ve tablo / çizelge gibi görsel

unsurlar nitelik ve nicelik yönünden yeterli midir?

 Evet

 Hayır

Yayında verilen yerli ve yabancı kaynaklar yeterli ve güncel midir?

 Evet

 Hayır

Yayında   kısaltılması,   eklenmesi   gereken    veya   içeriği    uygun

olmadığından tümüyle çıkarılması gereken bölümler, paragraflar vb. var mıdır?

 Evet

 Hayır

Önceden  yayımlanmış  başka  yayınlardan  telif  haklarına  girebilecek

düzeyde alıntılar var mıdır?

 Evet

 Hayır

Yayın etiğine aykırı bir durum söz konusu mudur?

 Evet

 Hayır

Yayının   Recep   Tayyip   Erdoğan   Üniversitesi

yayını    olarak    basıldığı    takdirde    kaç    yıl kullanılabileceğini düşünüyorsunuz?

 1-3 Yıl

     4-5

Yıl

 6-10 Yıl

 > 10 Yıl

(*) Değerlendirme:

 Yayınlanabilir

 Düzeltilerek yayınlanabilir

 Yayınlanamaz

Düzeltmeler yapıldıktan sonra incelenmesi / değerlendirilmesi

 Gerekir

 Gerekmez

Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesinin Unvanı, Adı ve Soyadı:

……………………………………………….

Üniversite:

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . .

Fakülte / Enstitü / YO/MYO:

Bölüm:

İmza: . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 

 

 

* Değerlendirmeye ilişkin gerekçe ve düzeltilmesi istenilen  konular. (Gereğinde ek

sayfa kullanılabilir)