Döküman No
BAP.FR.0002
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

PROJE BİLGİLERİ

Projenin Başlığı

                

Proje Yürütücüsü

                

Birimi

               

Bölümü/ABD

                     

Araştırmacı(lar)

               

Talep Edilen Proje Bütçesi

                             

Proje Grubu

         (  ) Fen ve Mühendislik Bilimleri          ) Tıp ve Sağlık Bilimleri           (  ) Sosyal Bilimler

 

ARAŞTIRMA ALT YAPI PROJESİ DESTEKLEME İLKELERİ

  1. Başvurular ilgili birim tarafından uygun görülen araştırmacı tarafından ve birimin uygun gördüğü içeriğe uygun olarak gerçekleştirilir.

2- Bu kapsamda her birim için yılda yalnızca bir kez proje desteği sağlanabilir.

BİRİM UYGUNLUK ONAYI

Yukarıda bilgileri verilen araştırma altyapı projesinin birimimiz adına BAP Koordinasyon Birimine destek amacıyla başvurusunun yapılması birimimizce uygun görülmüştür.

Araştırmacının, destek talebinin değerlendirmeye alınabilmesi hususunda gereğini arz/rica ederiz. …/.../20..

 

Adı Soyadı

İmza

Birim Yetkilisi (1)

 

Birim

                  

Yetkilinin Görevi

                     

(1) Birimi temsil yeteneği bulunan Dekan, Müdür vb yetkililer tarafından imzalanmalıdır.

Onaylanan Birim Uygunluk Formunun başvuruda Proje Süreçleri Yönetim Sistemine yüklenmesi ve kabul edilen destek talepleri için formun aslının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur.