Doküman No
BAP.FR.0010
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Projenin Başlığı

        

Proje Yürütücüsü

        

Birim/ Bölüm/ABD(1)

        

Araştırmacı(lar)

        

Proje Türü

        

Proje Grubu

Fen ve Mühendislik Bilimleri      Tıp ve Sağlık Bilimleri       Sosyal Bilimle

(1) Proje yürütücüsünün görev yaptığı birim, bölüm ve anabilimdalı belirtilmelidir.

Üniversite/Kurum

        

Ülke/Şehir

        

Birim/Bölüm/ABD(2)

        

Araştırmacı(lar)

        

Çalışma Tarihi Aralığı(3)

ay/20… - ay/20…

   Araştırma İşbirliği Yapılacak Kurum ve Araştırmacı Bilgileri

(2) İşbirliği yapılacak araştırmacının görev yaptığı birim, bölüm ve anabilimdalı belirtilmelidir.

(3) Araştırma amacıyla yurtdışındaki kurumda bulunmayı planladığınız tarih aralığını belirtiniz.

Aynı proje ile TÜBİTAK 2219 Programına başvuru yaptınız mı? (4)

        

Lisans eğitiminizi tümüyle yabancı dilde eğitim verilen bir bölümde mi tamamladınız?

        

Yurtdışında lisans veya lisansüstü düzeyde eğitim aldınız mı?

        

Doktora sonrası araştırma amacıyla yurtdışında bulundunuz mu?

        

Belirtilen sınavlardan aldığınız yabancı dil puanı var ise belirtiniz.

KPDS  ÜDS  YDS   TOEFL   IELTS

Puan:                                           Yıl:

TÜBİTAK 2219 Programı kapsamında daha önce burs aldınız mı?

        

 

 

 

   Yürütücü Beyanları: Evet cevabı verdiğiniz sorularla ilgili açıklama yazınız.

(3) Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Projesi kapsamında başvuru yapılabilmesi için aynı proje ile TÜBİTAK 2219 programına başvuru yapılmış olması ve değerlendirme sürecinin sonuçlanmış olması ön şarttır.                                                                               

1. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER: : Projenin kapsamı, yöntemi, konunun özgün değeri ve beklenen sonuçlar kısaca belirtilmelidir. Proje özetinin 150-250 kelime arasında olması beklenir.

        

 

Anahtar Kelimeler:        

   Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir

2. AMAÇ / GEREKÇE: Önerilen projenin amacı ve erişilmek istenen sonuçlar açıkça yazılmalıdır.

        

 

 

3. KONU ve KAPSAM: Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.

        

 

4. LİTERATÜR ÖZETİ: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, özet bir literatür analizi verilmelidir. Bu analizde, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemi, arka planı, bugün gelinen durum, yaşanan sorunlar, eksiklikler, doldurulması gereken boşluklar vb. hususlar açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Literatür değerlendirmesi yapılırken ham bir literatür listesi değil, ilgili literatürün özet halinde bir analizi sunulmalıdır.

 

        

 

5. ÖZGÜN DEĞERİ: Araştırmanın dayandığı hipotez(ler) açıkça ortaya konulmalı ve proje konusunun bilgi birikimi içindeki yeri, hangi boşluğu dolduracağı belirtilmelidir. Önerilen yeni teknoloji, yöntem veya kuramın literatüre nasıl bir katkı sağlayacağı açıklanmalıdır.

        

 

6. YAYGIN ETKİ/KATMA DEĞER: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda bilimsel birikime, ulusal ekonomiye ve toplumsal refaha yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edilmesi umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.

 

        

 

7. YÖNTEM: Araştırmanın amaç ve kapsamı ile uyumlu olarak, incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal ayrıntılı bir şekilde tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır. (*)

 

        

 

(*) Doğrudan insan veya hayvanlar üzerinde yapılacak çalışmalar için ilgili birimden etik kurul onay kararının alınması zorunludur.

8. KURUMUN ARAŞTIRMA OLANAKLARI: Bu bölümde projenin yürütüleceği birimlerde ve Üniversitemizde var olup projede kullanılacak olan altyapı olanakları belirtilmelidir.

        

 

9. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ: Hangi süreçlerin/işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, projenin başarı oranının belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir.        

        

 

10. PROJEYİ DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: Projenin başka bir kuruluş tarafından desteklenip desteklenmediği belirtilmelidir. 

        

 

11. ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ ve ARAŞTIRMACI BİLGİLERİ: Yurtdışında Araştırma işbirliği yapılacak kuruluş, işbirliği yapılan araştırmacı(lar) hakkında bilgi verip, neden ilgili kuruluş ve araştırmacının seçildiği ve araştırma sonucunda elde edilmesi beklenen kazanımlar hakkında bilgi veriniz.

 

Kuruluş Hakkında Bilgi:         

Araştırmacı(lar) Hakkında Bilgi:         

İşbirliği Gerekçesi:         

Beklenen Kazanımlar:         

 

12. BÜTÇE KALEMLERİ GEREKÇESİ: Talep edilen parasal desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmelidir. Benzer nitelikte olan düşük bedelli kimyasal veya kırtasiye gibi ortak kullanım amacına sahip tüketim malzemeleri gruplanarak ortak gerekçelendirilebilir.

        

 

 

Seyahat dışındaki tüm harcama kalemleri için şartname dosyası ile proforma fatura veya teklif mektupları online başvuru sistemine eklenmelidir. Kabul edilen projeler için, şartname ve proforma fatura veya teklif mektuplarının asıllarının birime teslim edilmesi gereklidir.

  Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir