Doküman No
BAP.FR.0011
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Projenin Başlığı

         

Projenin Kodu

         

Projenin Yürütücüsü

         

Birim/Bölüm/ABD

         

 

  • Teklifler öncelikle ilan edilen şartnameye uygunluk bakımından değerlendirilmelidir.

  • Teklifler şartnamede belirtilmeyen herhangi bir nedenle değerlendirme dışı tutulamaz.

  • Şartnameye uymadığını tespit ettiğiniz mal ve hizmetlerin, şartnamede talep edilen hangi hususları sağlamadığını açık, anlaşılır ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirtiniz.

  • İhale/satınalma mevzuatına aykırı olarak değerlendirme dışı tutulmuş mal ve hizmet alımlarından dolayı ileride yapılacak denetim ve kontrollerde tespit edilecek kurum zararları proje ekibinden tahsil edilecektir.

  • Formun tüm sayfaları proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

  Yürütücüsü bulunduğum projenin satınalma işlemleri kapsamında firmaların tekliflerinin şartnameye uygunluğu tarafımdan değerlendirilmiş ve tüm tekliflerin şartnameye uygun olduğu tespit edilmiştir.

 Yürütücüsü bulunduğum projenin satınalma işlemleri kapsamında firmaların tekliflerinin şartnameye uygunluğu tarafımdan değerlendirilmiş ve ekte belirtilen harcama kalemlerinin şartnamede belirtilen bazı hususlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. Şartnameye uymayan bu harcama kalemlerinin şartnamede belirtilen hangi hususlardan dolayı değerlendirme dışı tutulduğu da tarafımdan izah edilmiştir.

 

 Teklifleri şartnameye uygunluk bakımından değerlendirdiğimi, şartnamede belirtilmeyen bir husustan dolayı herhangi bir teklifin değerlendirme dışı tutulmasını teklif etmediğimi, ileride yapılacak kontrol veya denetimlerde ihale/satınalma mevzuatına aykırı olarak değerlendirme dışı tutulmuş mal ve hizmet alımlarından dolayı kurum zararı oluştuğunun tespit edilmesi durumunda zararın tarafımdan tahsil edileceğini kabul ve beyan ederim.

……/……./20....

  Ad Soyad

İmza

Şartnameye Uygun Olmayan Teklifler ve Gerekçeleri

Firmanın Adı:          

Mal/Hizmetin Adı:          

Açıklama :          

Firmanın Adı:          

Mal/Hizmetin Adı:          

Açıklama :          

Firmanın Adı:          

Mal/Hizmetin Adı:          

Açıklama :          

 

 ……/……./20....

 Ad Soyad

  imza