Doküman No
SGDB.FR. 0007
Yayın Tarihi
16.03.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU

1 Sıra No                  
2 Evrakın Türü             
3 İhaleyi Yapan İdare (Harcama Birimi)                 
4 İlgili Mevzuat             
5 Hak Sahibinin Kimliği             
6 Dosyanın Tarih ve Sayısı                              
7 Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş Tarihi ve Saati               
8 Mevzuatta Öngörülen İnceleme Süresi                
9 Lüzum (Talep) Belgesi             
10 Onaylı dizi pusulası              
11 İzne tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak izin yazıları                  
12 İhale Onay Belgesi Var mı?                   
13 İhale Onay Belgesi Tarihi ve Sayısı                                  
14 Kullanılabilir Ödeneği                 
15 İlanın Şekli ve Adedi                
16 Doküman Satış Bedeli             
17 Kısmı İhalelerde Kısımlara İlişkin Bilgiler               
18 Açıklama Kısmında belirtilen gerekçenin Uygunluğu               
19 Bütçe Yılı ve Tertibi(Ayrıca Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine uygun mu?)                                 
20 İhalenin Konusu/İşin Tanımı Mal Alımı: -                
Hizmet Alımı:              
Yapım İşi: -          
Danışmanlık Hizmeti: -          
21 İşin Miktarı (Adet,Kg.,Lt vb.)                   
22 İşin Başlama, Bitiş Tarihi / İşin Süresi                                       
23 Yaklaşık Maliyeti                      
24 Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri                
25 İhale Usulü- İhale Usulünün Uygunluğu                         
26 4734 Sayılı Kanunun 21/ f bendi ve 22/d bendinde yer alan parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'nunu aşıp aşmadığı, aşıyorsa Kamu İhale Kurumundan uygun görüş alınmış mı?                     
27 Avans / Fiyat Farkı ile İlgili Hususlar/ Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı Avans:               
Fiyat Farkı:             
Bakanlar Kurulu Kararı:          
28 Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği                       
29 Alt Yüklenicilere İşin Yaptırılıp Yaptırılmayacağı                   
30 Konsorsiyumlarca Teklif Verilip Verilmeyeceği           
31 Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı
Uygulanıp / Uygulanmayacağı- Uygulanacaksa Oranı
             

 

32 25,  26, 27, 28  ve 29'ncü  maddelerde sayılan hususlar;  şartname,  ilan  metni  ve sözleşme tasarısında birbirleri ile uyumlu/uyumlu değil                
33 İhale / Ön Yeterlilik Tarihi - Saati                
34 İhale / Ön Yeterlilik İlan Tarihi          
35 İlanın Yapılma Şekli ve Nerelerde Yapıldığı          
36 Ön İlan Yapılmış ise Tarihi           
37 İlan Yayım Tarihi Kamu ihale Bülteni:            
Mahalli Gazete:            
Belediye ilan Panosu:               
38 İlanın Yapıldığına İlişkin Belgeler                   
39 Kamu  İhale  Kurumu  Tarafından  İhale  Kayıt  Numarası  Verilen,  İhale  Kayıt Formu             
40 İlan, 4734 Sayılı Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir             
41 Düzeltme  İlanı  Yapılıp  Yapılmadığı,  Yapıldı  ise  tarihi,  4734  Sayılı  Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir Var ( )                       Tarihi:                                    Yok ( ) Uygun ( )                   Uygun Değil ( )
42 İlan  Zorunluluğu  Bulunmayan  İhalelerde,  İsteklilerin  Davet  Edildiğine  Dair Davet Yazıları               
43 İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü           
44 Teklif Geçerlilik Süresi            
45 İhale  Komisyonu  Oluşturulması  Onayı  Uygundur/  Uygun  Değildir(Asil  ve Yedek)               
46 Yıllık   Yatırım   Programında   yer   alan   işlerle,   bu   programdaki   ek   veya değişikliklere  göre  yapılacak  işlerde,  Merkezi  Yönetim  Bütçe  Kanunun  bu konudaki  hükümlerinin  her  yıl  Bakanlar  Kurulunca  yürürlüğe  konulan  yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler a)  DPT Proje  No  ve  Sayfa No: -               
b)  Proje  başlama  ve  bitiş tarihi: -              
c) Proje Tutarı: -          
d)   Toplu  projelerin   detay programlarına       ve       alt kalemlerine ait bilgiler -             
e) Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde              ilgili
makamlardan    alınan    izin yazıları
-              
f) Yıl içinde projelerin yer, karakteristik,  süre,  maliyet ve  ödenek  değişikliklerine ilişkin bilgiler -               
47 İlgili  Mevzuatı  gereğince  Çevresel  Etki  Değerlendirmesi  (ÇED)raporu  gerekli olan  işlerde  ÇED  olumlu  belgesi  ve  işle  ilgili  olarak  alınması  gereken  özel komisyon izin ve kararları  
48 Yapım  işlerinde  (4734  sayılı  kanunun  62'nci  maddesinin  (c)  bendinde  istisna sayılanlar  hariç)   arsa   temini,   mülkiyet,   kamulaştırma   ve  imar  işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgeler -           
49 İhaleye ilişkin tüm şartnameler    
50 Şartnamelerin ve Standart Formların KİK Formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil          
51 4734   sayılı  kamu  ihale  kanununun  22’nci   maddesinin  a,  b   ve  c   bentleri kapsamında  tek  kaynaktan  yapılan  alımlara  ilişkin  olarak  ihale  mevzuatında
belirlenen standart form
-              

 

52 Sözleşme tasarısı                        
53 Sözleşme tasarısının KİK formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil            
54 Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna ilişkin yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler            
55 Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler            
56 Teklif Veren İstekli Sayısı              
57 Teklifi Değerlendirilmeyen İstekli Sayısı              
58 Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı           
59 İhale Bedeli              
60 İhalelere  Karşı  Yapılacak  İdari  Başvurulara  ait  Yönetmelik  hükümlerine  göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar         
61 Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler,              
62 İhale  üzerine  kalan  istekli  ile  varsa  ekonomik  açıdan  en  avantajlı  ikinci  teklif sahibinin, 4734 sayılı kanunun 58’inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgeleri            
63 İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,             
64 İhale Komisyon Kararı             
65 İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir)             
66 Karar Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı -                                   
67 Üzerine  ihale  yapılan  istekli  ile  ekonomik  açıdan  en  avantajlı  ikinci  teklif sahibine  ait  geçici  teminat  alındı  belgesi  (Banka  Teminat  Mektubu  olması durumunda   ayrıca   Geçici   Teminat   Mektubu   fotokopisi   ile   ilgili   idarenin bankadan teyit talep yazısı ve alınacak teyit yazıları)             
68 Geçici Teminatlar Uygundur/Uygun Değildir           
69 İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi veya iş deneyimi tevsik için sunulan belgelerin tarihi ve Sayısı            
70 İ  hale   üzerinde   bırakılan   istekli   Tarafından   Sunulan   İş   Deneyim   Belgesi, Şartnamede Belirtilen Kriterleri Sağlıyor mu?             
71 İhale   üzerinde   bırakılan   istekli   tarafından   Sunulan   Bilançodaki   Cari   Oran Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu? ( 0,50 ) Yok ( ) Uygun ( )            Uygun Değil ( )
72 İhale  üzerinde  bırakılan  istekli  Tarafından  Sunulan  Bilançodaki  Öz  Kaynak Oranı  Şartnameye  Uygun  mu?(Yapım  İşlerinde  hesaplama  yapılırken,  yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir) (0,15) Var ( ) Uygun ( )            Uygun Değil ( )
73 İhale  üzerinde  bırakılan  istekli  Tarafından  Sunulan  Bilançodaki  Kısa  Vadeli Borçların   Öz   Kaynaklara   Oranı   Şartnameye   Uygun   mu?(Yapım   İşlerinde hesaplama   yapılırken;   yıllara   yaygın   inşaat   maliyetleri   dönen   varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir) (0,75) Var ( ) Uygun ( )            Uygun Değil ( )
74 İhale  üzerinde  bırakılan  istekli  Tarafından  Sunulan  Bilançodaki  Toplam  Ciro Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu? Var ( ) Uygun ( )            Uygun Değil ( )
75 İhale üzerinde bırakılan isteklinin Uyruğu Yerli ( )                            Yabancı ()
76 İş Ortaklığında Pilot Ortak               
77 İhale üzerinde bırakılan isteklinin Kayıtlı olduğu Tic.San.Odası             
78 Ticaret/Sanayi / Meslek Odası Numarası                   
79 İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Olarak Bankalardan Alınan Kullanılmamış Nakit Kredisi veya Kullanılmamış Teminat Mektubu Kredisi Şartnamede Belirtilen Oranlara Uygun mu? Yok ( ) Uygun ( )                Uygun Değil ( )
80 İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler, ilgili şartnamede belirtilen kriterleri taşıyor mu?                        
81 Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamının mevzuata uygunluğu                   
82 Yaklaşık Maliyet ile İhale Bedeli Arasındaki Fark / Kırım Oranı                                      
83 Söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra eklenecek belgeler -                      
84 a) Sözleşme               
85 b) Kesin Teminata İlişkin Alındının Örneği                  
86 Yüklenici Tarafından Verilen Kesin Teminat Miktarı ve Uygunluğu Miktarı:                    Tarihi: -                      
87 Sözleşme Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı Miktarı:                    Tarihi: -                
88 İhale 10'uncu Madde Taahhütleri Var / Yok (4734 S.K. 10/a,b,c,d,e,g bentleri) belgeler uygundur/uygun değildir. Var ( )              Yok ( ) -                           
89 Sözleşmenin Devri Halinde Devir Sözleşmesi, Devir Sözleşmesi Damga Vergisi, Kesin Teminat ve Diğer İlgili Belgeler Var ( )      Yok ( )             Miktarı:                                        Tarihi: -                                    
90 Tespit Edilen Hata                          
91 Düzeltme / Yeniden Düzenleme                             
92 Karar              
93 Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Çıkış Tarihi            
94 Evrakın Birimde Kalma Süresi             
95 Ödemenin Yapılacağı YER         

 İNCELEYENLER      

              İnceleme Yapanın                                                                                                                                                                                                                                                                               Şube Müdürü

  Adı Soyadı :                                                                                                                                                                                                                                                                                             Adı Soyadı :                         

                     Unvanı :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Unvanı :                     

                    İmzası       :                                                                                                                                                                                                                                                                                               İmzası       :

KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR / GÖRÜLMEMİŞTİR.(Gerekçe)

…../……/20.....

Daire Başkanı