Doküman No
SGDB.FR. 0017
Yayın Tarihi
07.05.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Harcama Biriminin Adı:

          

Fiili Sayımın Yapıldığı Tarih Aralığı:

     

Sayım Fazlası Malzemeler:*

     

Sayım Noksanı Malzemeler:*

     

 

 

       …..….. makamından alınan ….…. tarih ve ……... sayılı olur gereğince oluşturulan Sayım Komisyonu tarafından birimde yapılan fiili sayım sonucunda;

 

           Sayım fazlasına rastlanılmış olup söz konusu fazlalık demirbaş/demirbaşlar 20../.. numaralı Taşınır İşlem Fişi ile kayda alınmıştır.

 

             Sayım noksanına rastlanılmış olup kayıp demirbaşlarla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

 

             Sayım fazlası veya sayım noksanı bulunmamakta olup fiili durum ile kayıtlar örtüşmektedir.

           

 

 

            Harcama Yetkilisi                    Taşınır Kontrol Yetkilisi          Taşınır Kayıt Yetkilisi**

            …………………..                   …………………………          ……………………….

                       İmza                                            İmza                                        İmza

 

 

                                              Üye**                                          Üye

                                    ………………..                            ………………….

                                              İmza                                              İmza           

 

 

*Sayım fazlası/noksanı taşınırlara ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak yazılacaktır.

** Ambar devir durumunda bu kısma, devir alan ve devir eden kişiler yazılacaktır.