Doküman No
SGDB.FR. 0009
Yayın Tarihi
13.11.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BİRİMİ

 

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ                                            (EN GEÇ)

   

        

        

        

   

        

        

        

   

        

        

        

   

        

        

        

   

        

        

        

   

        

        

        

   

        

        

        

AÇIKLAMALAR

1- Mücbir sebepler, sistem arızaları, elektrik kesilmesi vb. haller sebebiyle, tanımlanmış hizmetlerin geçici veya sürekli olarak kesintiye uğraması durumunda çalışılamayan süreler hizmetlerin tamamlanma sürelerine eklenir.

2- Hizmetin tamamlanma süresine ait başlama tarih ve saati, Başkanlığımızda söz konusu hizmetlere fiilen başlanıldığı anda başlar.

3- Kamu Hizmet Standartlarında hizmet adıyla özel olarak tanımlanmamış hizmetler uygun olması halinde, genel olarak tanımlanmış hizmetler kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır.

4- Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır. (Kamu Hizmet Standartlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’ncu) maddesi)

5- Kamu Hizmet Standartları Tablosunda tanımlanmış hizmetlerden, sadece Başkanlığımızca başlatılıp, aynı Başkanlığımızda tamamlanan hizmetler için belirlenmiş süreler aynen geçerlidir.

Ancak, Başkanlığımızda başlatılıp, ilgili mevzuatı gereğince başka idarelerde devam ettikten sonra, tekrar ilk müracaatın yapıldığı birime dönen ve işlemin kalan bölümü bu birimlerde tamamlanan hizmetlerde, başka idarelerin varsa ilgili mevzuatındaki süreler, yok ise Kamu Hizmet Standartları Yönetmeliğinin 11’nci maddesinde belirtilen süreler hizmetin tamamlanma sürelerine dahil edilmiştir. Hizmetin bütünü içinde başka idarelerce yapılacak işlemlerden doğan gecikmelerdeki süreler ayrıca eklenir. Başkanlığımızda başlatıldıktan sonra, başka idarelerde devam ederek başka idarelerde tamamlanan (Başkanlığımıza geri dönmeyen) hizmetlerde hizmetin bütünü içindeki sorumluluk, hizmetin Başkanlığımızdaki bölümü ile sınırlı olur.

6- Başvuru esnasında, ödemek zorunda olunan mali yükümlülükler ilgililerince ödenir.

7- Nahit’in alacaklısına (hak sahibine) banka kanalıyla ödenmesi gerektiğinde, nakit teminine ait işlemlerin normal sürelerinde yapılacağı varsayılmıştır.

8- Bütçe ödeneği karşılık tutulması suretiyle yapılacak ödemelerde bu süreler, ödeneğin kullanıma hazır olması durumunda geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

NOT: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

 

İlk Müracaat Yeri

        

        

        

İsim

        

        

        

Unvan

        

        

        

Adres

        

        

        

Tel.

        

        

        

Faks

        

        

        

e-Posta

        

        

        

 

                                             Adı –Soyadı / Görevi                                                                                                              İmza

Hazırlayan

                    

Onaylayan