Doküman No
SGDB.FR. 0011
Yayın Tarihi
20.10.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Harcama Birimi

              

Harcama Birimi Bütçe Tertibi

               

               

Harcama Yetkisi Devir Tarihi

              

Harcama Yetkilisinin

Adı Soyadı

               

Unvanı

               

Harcama Yetkisi Devredilenin

Adı Soyadı

               

Unvanı

               

Yetki Devri Yapılacak Bütçenin

Finans Tipi

Ekonomik Kodu

Parasal Tutar

Açıklama

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

DİĞER HUSUSLAR

1- Yasal Dayanak: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun "Harcama Yetkisi ve Yetkilisi" başlıklı 31'inci maddesi ile 28/04/2006 tarihli ve 26512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 ve 2 Seri Numaralı Harcama Yetkileri Hakkında Genel Tebliğ

2- Harcama Talimatı ve Sorumluluk: Harcama Yetkisi 5018 sayılı Kanun’un 32'nci maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak kullanılır.

3- Harcama Yetkisinin Devri:

  • Merkez teşkilatı harcama yetkilileri, bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcıları olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,

  • Her bir harcama işlemi itibariyle, mal ve hizmet alımlarında 250.000,00 TL'yi (iki yüz elli bin Türk Lirası), yapım işlerinde ise 1.000.000,00 TL'yi (bir milyon Türk Lirası) aşmamak şartıyla harcama yetkisini kısmen veya tamamen devredebilirler.

  • Kendisine harcama yetkisi devredilenler bu yetkiyi başkasına devredemezler.

4- Harcama Yetkisi Devrinin Bildirimi: Bu belgesinin bir örneği düzenlendiği tarihte, Harcama yetkisi devrinin sonlandırılması durumunda da sonlandırıldığına dair yazı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

  Harcama Yetkisini Devredenin

Harcama Yetkisi Devredilenin

 Adı Soyadı:               

 

Adı Soyadı:               

 

 Unvanı:               

 

Unvanı:               

 

 Tarih:               

 

Tarih:               

 

 İmza:

 

İmza: