Döküman No
SÜFAK.TL.0085
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kullanma Talimatı

1. Cihazın C¸alıs¸tırılması:

    1.  O¨rneklerin Otomatik Aspirasyon Modunda C¸alıs¸ılması

1.2 . Automatic Start up is¸lemini bas¸latabilmek ic¸in numeric klavyeden “Start Up” tus¸una basılır.

1.3.  O¨rnekler kaset ic¸erisine barkod etiketleri okunacak s¸ekilde dikkatlice yerles¸tirilir.

1.4.  Cihazın uygun test ic¸in ayarlanmıs¸ olup olmadıgˆı kontrol edilir.

1.5.  Kaset/kasetler cihaza yerles¸tirildikten sonra cihaz otomatik olarak o¨rneklerin do¨ngu¨ye alınmasını bas¸latır ve c¸alıs¸mayı bitirir.

1.6.  Sistem u¨zerinden kan o¨rneklerinin sonuc¸ları go¨zlenir.

2.  Manuel Aspirasyon Modunda

2.1.  Cihaz kompreso¨ru¨ ve bilgisayarı ac¸ılır. Numeric klavyeden “Power On” tus¸una

basarak cihaz ac¸ılır.

2.2.  Cihazın uygun test (kontrol ya da kan o¨rneklerine uygun modlar) ic¸in ayarlanmıs¸ olup olmadıgˆı kontrol edilir.

2.3.  O¨rnek ID (kan seri numarası veya dono¨r numarası) numeric ekran u¨zerinden ID tus¸una basılarak girilir ve “Enter” tus¸una basılır.

2.4.  O¨rnek tu¨pu¨n kapagˆı c¸ıkarılır, tu¨p ic¸erisindeki o¨rnek aspirasyon ucuna yaklas¸tırılıp cihazın o¨rnegˆi otomatik olarak aspire etmesi sagˆlanır.

2.5.  Sinyal sesi duyuldugˆunda tu¨p aspirasyon ucundan uzaklas¸tırılır ve prob temizleyicisi otomatik olarak temizleme is¸lemini bas¸latır.

2.6.  Sistem u¨zerinden numunelerin sonuc¸ları go¨zlenir.

3.  Cihazın Kapatılması:
            3.1.  I·s¸lem bitince “Log of” is¸lemini gerc¸ekles¸tirilip programdan c¸ıkma esnasında tu¨m

aktifdatalarkaydedilirvetu¨muygulamapencereleri kapatılır.

             3.2.  Cihazın numeric ekran u¨zerinden “Shutdown” tus¸una basılarak cihaz kapatılır.

             3.3.  “Hutdown Computer” mesajı go¨ru¨ldu¨gˆu¨nde gu¨venli bir s¸ekilde bilgisayar, analizo¨r ve kompreso¨r kapatılır.

4.  Cihazın Bakımı:

4.1.   Cihaz dıs¸ yu¨zeyi nemli bir bezle ilgili teknisyen tarafından silinir, proplar ve ic¸ hortumları clean solu¨syonuyla teknik servis tarafından aylık temizlenir ve “Cihaz Bakım C¸izelgesi”ne kaydedilir.

4.2.   Cihazın yıllık genel bakımı tedarikc¸i firma tarafından yapılır.