Doküman No
LEEFR. 0001
Yayın Tarihi
03.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

 

(Harç İade Dilekçesi)

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

            Enstitünüz ……………………………………………….. Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora programı………………….numaralı öğrencisiyim. 20-20…. Eğitim-Öğretim Yılı   Güz/Bahar Dönemi katkı payı / harç kredisi olarak  toplam …………… TL bankaya yatırdım. Dekontlarım ektedir.

            Sehven/fazladan yatırmış olduğum ………… TL’ nin aşağıdaki banka hesap numarası hesabıma iade edilmesini arz ederim.  …../…../20…..

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

  

 

İmza

 

EK      :  Banka Dekontu  (…… Adet)

 

 

 

 

ADRES                     :  

 

 

 

 

 

 

T.C. Kimlik No         :  

 

Telefon No                :  

 

Banka Adı                 :  

 

IBAN No                   :  

 

 

 

 

 

*Bu form bilgisayar ortamında doldurularak Enstitüye teslim edilir.