Doküman No
LEE.FR. 0085
Yayın Tarihi
10.04.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………………………………ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

20…-20… Akademik Eğitim Öğretim yılı Güz  - Bahar yarı yılı içerisinde aşağıda belirtilen dersleri ……….…………………………………………. Üniversitesi………………………………………. Enstitüsü …………………. Anabilim Dalı …………….. Programından özel öğrenci statüsünde almak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. .../…/20…

    Adı ve Soyadı

            İmza

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı-Soyadı

                  

Öğrenci Numarası

                

Anabilim Dalı

                

Programı

                

 Uzmanlık Alanı

                

 Derecesi

Yüksek lisans  Doktora    Tezsiz Yüksek Lisans

E-posta

                

 Cep Tel.

                

Gerekçe: (Belgelendirilmesi gerekir.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………... - ………..…… Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı  - Bahar  Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Üniversitesi

Enstitüsü

Anabilim Dalı

Programı

Kredi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Not: Özel Öğrenci Başvuru ve Kabulü Uygulama Esaslarının 1/c maddesine göre özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği derslerin, kendi programındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olması gerekir.

Anabilim Dalı Kurulu                                                                     Enstitü Yönetim Kurulu

Tarih:                                                                                                EYK Tarih:            

No:                                                                                                    EYK No:           

 Kabul           Red

Açıklama

1.Başvurular Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına yapılır.

2.Öğrenci, kendi isteği veya mazereti sebebiyle “özel öğrenci” olabilir. Mazeret belirtilmesi durumunda mazeretin belgelendirilmesi gerekmektedir.

3.Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez ve ders dönemleri için (bilimsel hazırlık programları ve tez aşaması hariç) geçerlidir.

4.Özel öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 10 uncu maddeye göre yapılır.

5.Özel öğrenci olarak başka bir üniversiteye giden öğrenciler, özel öğrencilik süresi boyunca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden ders alamazlar.

6.Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır.