Doküman No
LEEFR. 0055
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
18.11.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

……………………………. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Doktora İkinci Kez Tez Savunma İstek Formu

 

Öğrencinin,

Adı Soyadı                              :     

Numarası                                :     

Ana Bilim Dalı                        :     

Programı                                 :     

Danışmanı                               :     

Tezin Adı                                :     

 

Yukarıda bilgileri verilen öğrencinin tez savunma sınavı , …/…/20.. tarihinde yapılmış olup, verilen düzeltme kararından sonra, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 47/10 maddesi gereğince yeniden savunulabilir bulunan tezi, Tez Yazım Usul ve Esaslarına uygun olarak hazırlanmış olup, gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.   …/…/20…

 

Öğrenci                                                                                                        Danışman

      (Adı,Soyadı/ İmzası)                                                                                                  (Adı,Soyadı/ İmzası)

 

 

Düzeltme Süresi:

Ekler:

  1. Doktora Tezi (7 adet)

  2. Tez Savunma Sınavı Duyurusu

  3. Transkript (Enstitü Onaylı)

 

Harç Borcu Yoktur

Onaylayan/ Ad- Soyad/İmza

....../....../.......

MADDE 47/10. Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından en fazla altı ay düzeltme süresi verilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur…