Doküman No
LEE.FR. 0089
Yayın Tarihi
03.11.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

  T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………………….ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

                                                                             

            Anabilim Dalınız ..................... numaralı

            Doktora                        

            Bütünleşik Doktora      

            programı öğrencisiyim.

 

            20-20 Eğitim – Öğretim Yılı Güz / Bahar döneminde girmiş olduğum yeterlik sınavının yazılı / sözlü sınav kısmından başarısız bulundum. İkinci yeterlik sınavına (yazılı ve sözlü / sözlü) girebilmem için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .../.../20..

                                                                                                              Öğrencinin Adı-Soyadı-İmzası

Öğrenci İletişim:       

Telefon: 0 (….) …………………..

E-posta: …………………..@erdogan.edu.tr   

Ek-1: Enstitü Onaylı Transkript

 

 

………………….. Anabilim Dalı Başkanlığına

 

Yukarıda bilgileri verilen öğrencinin ikinci yeterlik (yazılı ve sözlü / sözlü ) sınavına //20 tarihinde girebilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                                     

 

                                                                                                 Danışman

                                                                                                                      ...//20..

    Unvanı-Adı-Soyadı-İmzası

AÇIKLAMALAR

Doktora yeterlik sınavı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 44. madde:

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan

öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı ilgili programın eğitim-öğretim dilinde yapılır. Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı ölçütleri ve notların hesaplanması doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. İlgili doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletilir. Öğrenci, belirlenen derslerden en az BB notu almak zorundadır. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Bu dersleri azami sürenin sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrenci, tezini jüri önünde savunamaz ve programla ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

(9) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenci, talep etmesi halinde, öğrenci kabul ve intibak komisyonunun görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrencinin doktora programında başarı ile tamamladığı dersler yüksek lisans programında alması gereken derslere sayılarak intibak ettirileceği yarıyıl belirlenir. Bu durumdaki öğrenci için kontenjan şartı aranmaz.