Doküman No
LEEFR. 0067
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNVİERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

BİTİRME PROJESİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

   ……………………. Ana Bilim Dalı Başkanlığına

 

            Enstitünüz ..................................... Ana Bilim Dalı ……………. Programı ……….. numaralı öğrencisi …………………………………’nin “…………………..........................” konulu Tezsiz Yüksek Lisans bitirme/dönem projesi tarafımca değerlendirilmiş olup,

 

BAŞARILI   

BAŞARISIZ 

 

bulunmuştur.

 

 

           Bitirme/dönem projesi danışmanı olarak, adı geçen öğrencinin notunun Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (ÖBS) tarafımdan işlendiğini beyan ederim. …/…/20…

 

 

 

Danışman

Unvanı Adı-Soyadı ve İmzası

 

                                                                                                                                                          

 

EK-1: Bitirme Dönem Projesi Akademik Taahhüt Beyanı

 

 

Not:Bu Form bilgisayar ortamında doldurularak öğrencinin bitirme dönem projesi Akademik Taahhüt Dilekçesini teslim ettiği tarihi izleyen 3 iş günü içinde öğrencinin dosyasında saklanmak üzere enstitüye gönderilir.