Doküman No
LEEFR. 0027
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
18.01.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

(Tez Savunma Sınav Tutanağı)

Öğrencinin Numarası

     

Adı Soyadı

     

Tez Konusu

     

Ana Bilim Dalı

     

Programı

     

 

Sınav Bilgileri

Yer

Tarih

Saat

Süresi

     

     

     

     

 

Değerlendirme ve Sonuç

Savunulan Tezin Kabul Edilmesine,

Savunulan Tezin Reddedilmesine,

Savunulan Tezin Düzeltilmesine,

Öğrenci Sınava Girmedi.

 Oy Birliği                          Oy Çokluğu                     ile karar verilmiştir.      

                      

JÜRİ ÜYELERİ

Unvanı-Adı ve Soyadı

                           İmza

Jüri Başkanı :     

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

Üye              :     

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

Üye              :     

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

 

Düzeltme verilmesi halinde;

Tez savunma sınavı …/…/20..   tarihinde, saat …….’da …………………………… salonunda yapılacaktır.

Not: Herhangi bir sebeple belirlenen tarihte yapılamayan tez savunma sınavının tez savunma jüri/jürileri tarafından gerekçesi ile beraber hazırlanacak bir tutanakla üç (3) gün içerisinde Enstitüye bildirilmesi gerekir.

 

EK-1 Tez Savunma Jürisi Benzerlik Beyan Form

Madde.32/7 Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

8. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

9. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

DEĞERLENDİRİLEN TEZİN

Tez başlığı içeriğiyle uyumlu mu?

 Evet    Hayır   Kısmen

Bölümler arasında belli bir denge gözetilmiş mi? 

Evet    Hayır    Kısmen

Tez metni dil kullanımı yönünden, Türkçe yazım kurallarına uygunluğu bakımından başarılı mı?

 Evet    Hayır   Kısmen

Tezde kullanılan kaynaklar güncel mi? 

Evet    Hayır   Kısmen

 

Tez konusu açısından temel nitelikli kaynaklardan yararlanılmış mı? 

Evet    Hayır   Kısmen

Yanıtınız “Hayır” ise eksik olan temel kaynaklar konusundaki önerilerinizi ek olarak ayrı bir sayfada ayrıntılı olarak yazınız.

Alıntılar, dipnotlar bilimsel kurallara uygun mu?

Evet    Hayır   Kısmen

Kaynaklardan yararlanmada bilimsel etik gözetilmiş mi?

Evet   Hayır   Kısmen

Yanıtınız “Hayır” ise gerekçelerinizi  ek olarak ayrı bir sayfada ayrıntılı olarak yazınız.

Tez hakkındaki nihai görüşünüz

Kabul    Düzeltme  Ret

 

* Tez konusundaki görüşünüz “düzeltme” yapılmasının gerekli olduğu yönündeyse, düzeltme yapılmasını önerdiğiniz konuları aşağıda belirtiniz.

Düzeltmenin yapılacağı bölüm

Düzeltme konusu ve öneri

 

 

     

 

                   

 

     

 

 

                      

 

     

 

 

                      

 

 

     

 

                      

 

*Tez konusundaki görüşünüz “Ret” olması yönündeyse, gerekçesini aşağıdaki belirtiniz.

                      

Not: Bu sayfa her bir jüri üyesi tarafından doldurulup imzalandıktan sonra savunma evrakları ile beraber enstitüye iletilmelidir.

Değerlendirmeyi yapan öğretim üyesinin

Unvanı, Adı-Soyadı ve İmzası: