Doküman No
LEEFR. 0076
Yayın Tarihi
09.09.2021
Revizyon Tarihi
18.11.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………………ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Lisansüstü Tezin Erişime Açılmasının Ertelenmesi)

 

 

Danışmanı olduğum aşağıda bilgileri verilen öğrencinin tezinin “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge’nin 6. maddesinin

            fıkrasına istinaden 2 yıl  

            fıkrasına istinaden 6 ay

süre ile aşağıda belirtilen açıklama kapsamında erişime açılmasının ertelenmesini talep ediyorum.

Açıklama

Tezin Erişime Açılmasının Ertelenme Gerekçesini Ayrıntılı Olarak Açıklayın

      

 

 

 

Öğrencinin Bilgileri

Adı Soyadı                  :      

Öğrenci Numarası        :      

Anabilim Dalı              :      

Programı                      : Yüksek Lisans / Doktora

Tezin Adı                    :      

....... /….... / 20…...                                                                       

                                                                                                              (imza)

                                                                                                   Danışman Unvanı-Adı - Soyadı

 

 

NOT: Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönergenin 6. maddenin 1. fıkrasına göre 2 yıl süre ile erteleme talep edilen tez ile ilgili patent başvurusu veya patent alma süresinin devam ettiğine dair yazı sunulmalıdır.

6. maddenin 2. fıkrasına göre Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.