Doküman No
LEEFR. 0038
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

(Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu)

 

 

Öğrencinin,

Adı Soyadı

Numarası

Ana Bilim Dalı / Programı

Uzmanlık Alanı

Danışman Öğretim Üyesi

Tez Adı

 

Öğretim Yılı                       : 20.../20… ( ) Güz             ( ) Bahar

Tez İzleme Dönemi           : ( ) Ocak – Haziran         ( ) Temmuz - Aralık

Toplantı Yeri ve Tarihi   :

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan doktora programı öğrencisinin tez çalışmalarını izlemekle görevlendirilen komitemiz; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 46. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca ....../….../20…..tarihinde yaptığı tez izleme sınavı sonunda Tez Çalışması hakkında; oy birliği/oy çokluğuyla ile

 

 ( )Başarılı            ( ) Başarısız

 

olduğuna karar vermiştir.

                                                                               Jüri Başkanı

 

( )Başarılı             ( ) Başarısız

 

               

       Üye                                                                                                                                    Üye

 

( )Başarılı             ( ) Başarısız                                                                                         ( )Başarılı            ( ) Başarısız

 

 

TEZ İZLEME KOMİTESİNİN TOPLANTI SAYISI

TİK-1

 

TİK-2

 

TİK-3

 

TİK-4

 

TİK-5

 

TİK-6

 

TİK-7

 

TİK-8

 

TİK-9

 

TİK-10

 

 

İzleme Komitesi Görüşleri*

 

Komite bir sonraki toplantının_____________ayının_________haftası içinde yapılmasına karar vermiştir.

 

* Tez İzleme Komitesi’nin izleyen dönem için öğrenciye önerileri bu bölümde belirtilmelidir. Tez raporunun başarısız bulunması veya oy çokluğu olması halinde muhalefet yapan öğretim üyesinin gerekçeleri bu bölümde belirtilmelidir. Bu bölüm uzunluğuna bağlı olarak ayrı bir sayfa halinde hazırlanabilir.

 

Madde 46/4: Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar…

Madde 46/5: Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Madde 47/4: Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.