Doküman No
LEE.FR. 0092
Yayın Tarihi
01.04.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

ENSTİTÜ EVRAK KONTROL BÖLÜMÜ

Kontrol Maddeleri

Enstitü                                                                    (Bu kısım Enstitü Tarafından Doldurulacak)

Enstitü başvurusu savunma sınavından itibaren 1 ay içerisinde yapıldı

Evet                             Hayır

Öğrenci tarafından doldurulan bilgiler doğru yazılmış (Öğrenci numarası, sınav tarihi, anabilim dalı ve programı)

Evet                             Hayır

Dilekçe bilgisayar ortamında doldurulmuş

Evet                             Hayır

İlgili dilekçe Enstitü Yönetim Kuruluna karar alınmak üzere gönderildi.

Evet                             Hayır

Dilekçe öğrenci dosyasına konuldu

Evet                             Hayır

Açıklama / Not – Evrak İade/Red Nedeni             

ENSTİTÜ KONTROL EDEN

Adı Soyadı

İmza

 

T.C.

RECEP TAYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Enstitünüzün …………………….. Anabilim Dalı ……………………….. Yüksek Lisans / Doktora programı ……………………. numaralı öğrencisiyim. …./…./20… savunma sınavına girdim ve başarılı oldum. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca tarafıma tez teslim süreci için 1 aylık ek süre verilmesini talep etmekteyim.

Gereğini saygılarımla arz ederim. ........./........./20....

 

        Öğrenci

  Adı-Soyadı

 İmza

Adres:    

Telefon:     

E Posta: …………………………….@erdogan.edu.tr

 

Tezli Yüksek Lisans: MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve genel not ortalaması 2,00’nin altında olmamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.Doktora: MADDE 47 – (11) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci Üniversite tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırladığı doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, intihal raporu ile birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin talebi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.