Doküman No
LEEFR. 0077
Yayın Tarihi
20.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Bölüm I. Program Bilgileri

Program Adı

   

                        

Düzey

 

 

 

 


Yüksek Lisans (Tezsiz)   Yüksek Lisans (Tezli)  Doktora

                                                                                                                                   

Eğitim Modeli

Yüz YüzeUzaktan Eğitim

Eğitim dili

İngilizceTürkçe

 

 

                                                                                                                                                                         

                       

Öğretime başlanacak akademik yıl

   

İlk yıl kaydolması beklenen öğrenci sayısı

   

 

Bölüm II. Gerekçeler

Lütfen, ilgili programın açılma gerekçelerini genel olarak belirtiniz. Bu bölüm formun geriye kalan bölümlerinde verilen bilgilerin kısa özeti olarak doldurulmalıdır.

    

 

Bölüm III. Öğrenci Talebi ve Kayıt Analizi

Sektörel Eğilimler ve Mezunların İstihdamı ile olan İlişkisi (İşgücü Piyasası Analizi)
Lütfen bölgesel özel/kamu sektöründe olan son gelişmelerin mezunlara olan talebi nasıl artırdığı bulgularını vererek detaylı olarak açıklayınız. Ayrıca mezunlar için olası iş olanakları ve oranlarını belirtiniz. Eğer varsa, mümkün olduğunca uzman raporlarına değininiz.

   

 

Bölüm IV. Farklı Üniversitelerdeki Benzer Programlar ve Öğrenci Başvuru Bilgileri

Üniversite ve Program Adı

Program Yaşı

Öğrenci Kayıtları

Ulusal Öğrenci

Uluslararası Öğrenci

Toplam

   

      

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Benzer programlara sahip üniversite sayısı

Üniversite ve Program Adı

Şehir

Program Yaşı

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Bölgedeki (Türk Cumhuriyetleri, Gürcistan, Orta Doğu, İran, Pakistan, Hindistan) üniversitelerde bulunan benzer programlara olan öğrenci talebi.
Lütfen mümkün olduğunca örneklerle açıklayınız

   

 

Talep/Tedarik Oranı üzerine Genel Yorumlar
Lütfen yeni programa yeterli talep olduğu gerekçesini yüksek öğrenim kurumlarındaki talep ve eğilimleri özetleyerek doğrulayınız.    Ayrıca, ilgili programa olan ihtiyacı belirten diğer yorumlarınızı da ekleyiniz.

   

 

Bölüm V. Stratejik Önem

Önerilen Programın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne Etkisi
Lütfen bu programın RTEÜ üzerine olacak etkisini açıklayınız. Hangi boşlukları dolduracak? RTEÜ içerisindeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere nasıl bir katkısı olacak? RTEÜ’nin prestijini nasıl artıracak? Gelecekte mükemmeliyet merkezi olma potansiyeli var mıdır?

   

 

Toplum ve Ülke Üzerinde Etkileri

Lütfen önerilen programın ülkenin gelişimi üzerine olacak etkilerini açıklayınız. Aynı zamanda, ilgili programın ülke içinde var olan belirgin bir problemin çözümüne uzmanlık seviyesinde nasıl katkısı olacağını belirtiniz. Son olarak, lütfen bu programın Devlet, YÖK, Devlet Planlama Dairesi veya uzman makamlar tarafından önerilip önerilmediğini belirtiniz.

   

 

Programın Stratejik Önemi

Lütfen önerilen programın RTEÜ, toplum ve ülke için stratejik önemini açıklayınız.

   

 

Bölüm V. Kaynak Analizi

İnsan Kaynakları
Programda görev alacak öğretim üyelerinin unvan ve isimlerini yazınız. (İlgili öğretim üyelerinin YÖKSİS’te oluşturulmuş özgeçmişlerinin ek olarak verilmesi gerekir.)

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

 

Fiziksel Kaynaklar

Lütfen, fiziksel kaynakların yeterliliğini veya olan ihtiyacı açıklayınız.

 

 

Evet

Hayır

Eğer HAYIR’sa

Ev sahipliği yapacak bina

Yandaki öğelere ihtiyaç var mı?

Yeni bina

   

   

   

Yeni derslikler

   

   

   

Yeni laboratuvarlar

   

   

   

Özel ders salonları

   

   

   

Fiziksel kaynaklar üzerine ek yorumlar (varsa). 

Lütfen büyük ve olağan dışı aynı zamanda kimyasallar, laboratuvar ekipmanları ve bilgisayar vb. gibi eğitsel aktiviteleri sürdürme amaçlı olası sabit harcamalar için kaynak taleplerini açıklayınız.

 

   

 

 

Bölüm VI İç ve Dış Paydaşlar

Program ile ilişkili olan paydaşları belirtiniz

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

 

 

Bölüm VII Program Çıktıları (Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler)

Program çıktılarını oluştururken iç ve dış paydaşlardan elde edilen görüşlere ilişkin raporların eklenmesi gerekir.

 

 

Bölüm VI. Program Çıktılarına Uygun Olarak Verilmesi Planlanan Dersleri Belirleyiniz

 

No.

Ders Kodu

Ders Adı

Dönemi

Teori

Uygulama

Lab.

Kredi