Döküman No
LEEFR. 0015
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………………………..  ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Kayıt Dondurma / İzinli Sayılma Dilekçesi)

 

            Ana Bilim Dalınızın.......................................... numaralı ………………………………………………………………………………………………Tezsiz Yüksek Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora programı öğrencisiyim. Aşağıda belirttiğim mazeret ve ekte sunduğum belge uyarınca öğrenim süremi 1 / 2 yarıyıl izinli sayılmak/dondurmak istiyorum.

 

            Gereğini saygılarımla arz ederim. ........./........./20....

Öğrenci

Adı-Soyadı

İmza

İzinli sayılmak/Kayıt dondurmak istenilen yarıyıllar

20- 20 Güz                              20- 20Bahar

 

Öğrenci Numarası            .......................................................................................................................

Adres:                   .................................................................................................................................

Telefon:                  

E-posta:.........................................................@erdogan.edu.tr

 

Mazeretin Nedeni:    

 

Ekler: Mazeret Belgesi

 

 

 

 

 

 

 Kabul        Red                                                                        Kabul         Red

 

 

Ana Bilim Dalı Kurulu                                                                           Enstitü Yönetim Kurulu

Tarih:                                                                                                       Tarih:    

Karar No:                                                                                                 Karar No: