Doküman No
LEEFR. 0015
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
18.11.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………………………..  ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Kayıt Dondurma / İzinli Sayılma Dilekçesi)

 

            Ana Bilim Dalınızın.......................................... numaralı ………………………………………………………………………………………………Tezsiz Yüksek Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora programı öğrencisiyim. Aşağıda belirttiğim mazeret ve ekte sunduğum belge uyarınca öğrenim süremi 1 / 2 yarıyıl izinli sayılmak/dondurmak istiyorum.

 

            Gereğini saygılarımla arz ederim. ........./........./20....

Öğrenci

Adı-Soyadı

İmza

İzinli sayılmak/Kayıt dondurmak istenilen yarıyıllar

( ) 20…- 20… Güz                               ( ) 20…- 20…Bahar

 

Öğrenci Numarası            .......................................................................................................................

Adres:                   .................................................................................................................................

Telefon:              

E-posta:.........................................................@erdogan.edu.tr

 

Mazeretin Nedeni:     

 

Ekler: Mazeret Belgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) Kabul         ( ) Red

 

 

Enstitü Yönetim Kurulu

Tarih:   

Karar No:  

 

MADDE 23/1 Enstitü Yönetim Kurulu tarafından lisansüstü öğrencilere; akademik takvimde belirtilen tarihlerde dilekçe ile anabilim dalı başkanlığına başvurmaları halinde, belgelendirecekleri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması, eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve enstitü yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer nedenlerle kayıt dondurma hakkı verilebilir. Azami kayıt dondurma süresi lisansüstü programlarda en fazla iki yarıyıldır. Ancak askerlik görevinde askerlik süresince izin verilebilir. …