Doküman No
LEEFR. 0022
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
19.07.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

KURUM DIŞI TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ÜYELERİNE SPİRAL CİLTLİ

TEZ TESLİMİ TUTANAĞI

Öğrencinin,

 

Adı Soyadı

                

Numarası

                

Anabilim Dalı

                

Programı

                

Danışmanı

                

Tezin Adı

                

 

 

Enstitü Yönetim Kurulu’nun //20tarih ve …….. sayılı kararıyla “Tez Savunma Jürisi” olarak görevlendirildiğim yukarıda adı, soyadı ve program yazılı adayın tezi tarafıma teslim edilmiştir.

 

Teslim Şekli:               Elden                     Tarih                          //20

                                    Postayla                 Gönderme Tarihi        //20

 

Teslim Alınan Tarih: …/…/20…

 

Jüri Üyeleri

Unvanı, Adı ve Soyadı

Anabilim Dalı

Tarih

İmza

Üye

                

                

                

 

 

 

EK-1 Tez Savunma Jürisi Benzerlik Beyan Formu (Bu form öğrenci tarafından jüri üyesine tezle beraber teslim edilir)

 

Not: Bu form öğrenci tarafından doldurulmalı ve jüri üyelerine imzalatıldıktan sonra savunma evrakları ile beraber Enstitüye ulaştırılmalıdır.

 

Madde. 32/5 Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.