Döküman No
LEEFR. 0022
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

KURUM DIŞI TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ÜYELERİNE SPİRAL CİLTLİ

TEZ TESLİMİ TUTANAĞI

Öğrencinin,

     

Adı Soyadı

   

Numarası

   

Anabilim Dalı

   

Programı

   

Danışmanı

   

Tezin Adı

   

 

 

Enstitü Yönetim Kurulu’nun …/…/20… tarih ve …….. sayılı kararıyla “Tez Savunma Jürisi” olarak görevlendirildiğim yukarıda adı, soyadı ve program yazılı adayın tezi tarafıma teslim edilmiştir.

 

Teslim Şekli:             Elden                     Tarih                           …/…/20…

Postayla                 Gönderme Tarihi        …/…/20…

 

Teslim Alınan Tarih: …/…/20…

 

Jüri Üyeleri

Unvanı, Adı ve Soyadı

Ana Bilim Dalı

Tarih

İmza

Üye

   

   

   

   

Yedek Üye

   

   

   

   

 

 

EK-1 Tez Savunma Jürisi Benzerlik Beyan Formu (Bu form öğrenci tarafından jüri üyesine tezle beraber teslim edilir)

 

Madde. 32/5 Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.