Doküman No
LEEFR. 0028
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

……………………….……………..ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Tez Savunma Sınavı Tutanakları Teslim Dilekçesi )

 

 

 

 

Danışmanı olduğum ……………. numaralı …………………………. isimli Tezli Yüksek Lisans öğrencisinin tez savunma sınavı .../.../20… tarihinde yapılmış olup sınav tutanakları ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. …/…/20…

 

 

 

 

(İmza)

Danışman

 

 

 

 

Ekler:

1. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı

2. Kurum İçi Jüri Spiral Tez Teslim Tutanağı

3. Kurum Dışı Jüri Spiral Tez Teslim Tutanağı

4. Tez Savunma Jürisi Benzerlik Beyan Formu

Madde.32/7 Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.