Doküman No
RTEÜ.FR. 0154
Yayın Tarihi
27.10.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

…………………………………. Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

         Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi’nin 6 ncı maddesindeki koşulları sağladığımdan dolayı aşağıda belirttiğim Program için Öğrenci Temsilciliğine aday olmak istiyorum.

            Belirtmiş olduğum bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder, bilgilerin yanlış olması halinde doğacak yükümlülüğü kabul ettiğimi beyan ederim.                                                                                                                                      

                                                                                                         

            ……./……./………..

Adı Soyadı

                

Öğrenci İmza

     

 Öğrencinin

Adı-Soyadı

        

Programı

        

Öğrenci No

        

Cep Tel.

        

e-posta

        

Sınıfı

        

Genel Akademik Not Ortalaması (GANO)

        

 

 

EKLER:

Öğrenci Belgesi

Transkript

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

Adli Sicil Kaydı (E-devlet)

Siyasi Parti Üyeliği Bulunmadığına Dair Belge (E-devlet)

 

 

 

 

 

Öğrenci Temsilciliğine başvuracak öğrencilerin;

1-İlgili birimin en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

2-Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

3-Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

4-Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

5-Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

6-Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü ya da 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

7-Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.