Döküman No
LEEFR. 0039
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

(Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı)

Öğrencinin

Adı Soyadı

            

Numarası

            

Ana Bilim Dalı

            

Uzmanlık Alanı

            

Programı

            

Önerilen Tez Konusu

            

 

Yukarıda bilgileri verilen doktora programı öğrencisinin Tez Önerisi Savunması,  .................................................... dersliğinde/salonunda yapılmıştır.

Tez İzleme Komitemizin sunumu yapan öğrencinin tez önerisi hakkındaki kararı oy birliği/oy çokluğu ile aşağıda belirtilmiştir.

( ) Kabul

( ) Düzeltme*

( ) Red *

…/…/20…

Komite Başkanı (Tez danışmanı)

( ) Kabul ( ) Düzeltme ( ) Red

             Komite Üyesi                                                                                          Komite Üyesi

( ) Kabul ( ) Düzeltme ( ) Red                                                                         ( ) Kabul ( ) Düzeltme ( ) Red

 

 

*Öğrencinin tez önerisine “Kabul” dışındaki kararı veren jüri üyesi (oy birliği ile red/düzeltme kararı verilmesi durumunda jüri) gerekçeli karar yazmalıdır.

 

 

Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM Enstitüsü

………………… ANA BİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

Tezin Adı (Türkçe)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tezin Adı (İngilizce)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Doktora Tezi Önerisi

 

 

 

 

Danışman:

 ………..…………………………………………….

 

 

 

Öğrenci Numarası

……………………………

 

Hazırlayan:

……………………………………………….……….

 

 

 

 

 

RİZE 20

 

 

 

1. TEZİN ADI

                       

 

2. TEZİN AMACI

                       

 

3. TEZİN ÖNEMİ

                       

 

4. HİPOTEZ VE VARSAYIMLAR

                       

 

5. KAPSAM VE SINIRLILIKLAR

                       

 

6. TANIMLAR

                       

 

7. YÖNTEM VE VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ

                       

 

8. ÇALIŞMA TAKVİMİ

                       

 

9. ÇALIŞMA PLANI

                       

 

10. KAYNAKLAR

                       

 

[Tezin konusuna göre bu başlıklardan gerekenler kullanılır.]

 

Tarih :            …/…/20…

 

MADDE 46 /1 Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (G) veya başarısız (K) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

 

İMZA                                                                                                İMZA

 

Öğrenci Adı ve Soyadı                                                        Danışman Unvanı, Adı ve Soyadı