Döküman No
LEEFR. 0030
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM Enstitüsü

………………… ANA BİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

Tezin Adı (Türkçe)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tezin Adı (İngilizce)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Önerisi

 

 

 

 

Danışman:

 ………..…………………………………………….

 

 

 

Öğrenci Numarası

……………………………

 

Hazırlayan:

……………………………………………….……….

 

 

 

 

 

RİZE 20

 

 

 

1. TEZİN ADI

         

 

2. TEZİN AMACI

         

 

3. TEZİN ÖNEMİ

         

 

4. HİPOTEZ VE VARSAYIMLAR

         

 

5. KAPSAM VE SINIRLILIKLAR

         

 

6. TANIMLAR

         

 

7. YÖNTEM VE VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ

         

 

 

8. ÇALIŞMA PLANI

         

 

9. KAYNAKLAR

         

[Tezin konusuna göre bu başlıklardan gerekenler kullanılır.]

 

 

 

 

Tarih :            …../…../20…

 

 

İMZA                                                                                    İMZA

 

Öğrenci Adı ve Soyadı                                            Danışman Unvanı, Adı ve Soyadı

 

 

Not: Madde. 31/1 Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, birinci yarıyıl başında çalışmak istediği anabilim/anasanat dalında görevli üç öğretim üyesini anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atamada, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ile danışmanlık yükü dikkate alınır. Danışman atanıncaya kadar bu görev enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.