Doküman No
LEEFR. 0030
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
18.03.2024
Revizyon No
7
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Kontrol Maddeleri

Anabilim Dalı

(Bu kısım Anabilim Dalı Üst Yazı Hazırlayan Personeli Tarafından Doldurulacak)

Enstitü

(Bu kısım Enstitü Tarafından Doldurulacak)

Tez Konusu Öneri Formu eksiksiz doldurulmuş

Evet                              Hayır 

Evet                           Hayır             

Üst yazı ekine Tez Veri Giriş formu konulmuş

Evet                              Hayır 

Evet                           Hayır             

Tez Veri Giriş formunda öğrencinin uzmanlık alanı (varsa ise) Bilim Dalı kısmına işlenmiş

Evet                              Hayır 

Evet                           Hayır             

Tez Veri Giriş formuna ORCİD numarası işlenmiş

Evet                              Hayır 

Evet                           Hayır             

Form bilgisayar ortamında doldurulmuş

Evet                              Hayır 

Evet                           Hayır             

İlgili form Enstitü Yönetim Kuruluna karar alınmak üzere gönderildi.

 

Evet                           Hayır             

Formlar öğrenci dosyasına konuldu

Evet                           Hayır             

Açıklama / Not – Evrak İade/Red Nedeni:

ENSTİTÜ KONTROL EDEN

Adı Soyadı

İmza

 ANABİLİM DALI / ENSTİTÜ EVRAK KONTROL BÖLÜMÜ

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM Enstitüsü

………………… ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

Tezin Adı (Türkçe)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tezin Adı (İngilizce)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Önerisi

 

 

 

 

Danışman:

 ………..…………………………………………….

 

 

 

Öğrenci Numarası

……………………………

 

Hazırlayan:

……………………………………………….……….

 

 

 

 

 

RİZE 20

 

 

Anahtar Kelimeler (En az 3 adet)

Türkçe:

İngilizce: 

 

1. TEZİN ADI                        

 

2. TEZİN AMACI                               

 

3. TEZİN ÖNEMİ                        

 

4. HİPOTEZ VE VARSAYIMLAR                          

 

5. KAPSAM VE SINIRLILIKLAR                          

 

6. TANIMLAR                      

 

7. YÖNTEM VE VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ                       

 

8. ÇALIŞMA PLANI                         

 

9. KAYNAKLAR                           

 

[Tezin konusuna göre bu başlıklardan gerekenler kullanılır.]

 

10. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (ZORUNLU)                       

 

Küresel Sürdürülebilir Kalkınma amaçları ile ilgili başlıklar aşağıda belirtilmektedir. Tez konusunun ilgili başlıklardan hangisi / hangilerine uyumlu olduğunu işaretleyiniz.

  

(İlgili başlıkların detaylarını görmek için  http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/ bağlantısına tıklayınız.)

 

 Yoksulluğa Son

Açlığa Son

Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Nitelikli Eğitim

 Cinsiyet Eşitliği

 Temiz Su ve Sanitasyon

Erişilebilir ve Temiz Enerji

 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Sanayi, Yenilikçilik ve Alt Yapı

Eşitsizliklerin Azaltılması

 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

 Sorumlu Üretim ve Tüketim

İklim Eylemi

Sudaki Yaşam

Karasal Yaşam

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Amaçlar İçin Ortaklıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. TEZİN TOPLUMSAL KATKIYA YÖNELİK YAYGIN ETKİSİ  (ZORUNLU)

Toplumsal katkı boyutu (Bu veride uygun etkiyi seçiniz. Birden fazla seçme opsiyonu sunularak toplanacaktır. Ayrıntılı bilgiye ihtiyaç halinde https://toplumsalkatki.erdogan.edu.tr/tr bağlantı adresini kullanabilirsiniz)

Eğitim ve Öğretim

Teknolojik ve Bilimsel Yenilikler

Sağlık

Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik

Sosyal Hizmetler ve Toplumsal Eşitlik

Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Uluslararası İşbirliği ve Diplomasi

Diğer

 

12. TEZ VERİ GİRİŞ FORMU (ZORUNLU)

Ulusal Tez Merkezine (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp) girilip, “Tez Veri Giriş Formu” doldurulduktan sonra çıktı alınan belgenin eklenmesi zorunludur.

 

 

Tarih :            …../…../20

 

 

İMZA                                                                                    İMZA

 

Öğrenci Adı ve Soyadı                                            Danışman Unvanı, Adı ve Soyadı

 

Not: Madde. 31/1 Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, birinci yarıyıl başında çalışmak istediği anabilim/anasanat dalında görevli üç öğretim üyesini anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atamada, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ile danışmanlık yükü dikkate alınır. Danışman atanıncaya kadar bu görev enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.