Doküman No
LEEFR. 0047
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
27.11.2023
Revizyon No
7
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Doktora Programı Tez Teslim Dilekçesi (Savunmadan Önce)

Öğrencinin 

Adı Soyadı                   :

Numarası                     :

Anabilim Dalı               :

Programı                      :

Danışmanı                    :

Tezin Adı                      :

Proje Desteği               : Evet (Yanıtınız evet ise lütfen A.22 Proje Bilgi Formu’nu         

                                                             doldurunuz)

                                        Hayır

 

 

Yukarıda bilgileri verilen öğrencinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 47/5 maddesi gereğince savunulabilir bulunan tezi, Tez Yazım Usul ve Esaslarına uygun olarak hazırlanmış olup, gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim. …/.../20…

 

(İmza)                                                                                                (İmza)

(Öğrencinin adı soyadı)                                                         (Danışmanın unvanı, adı soyadı)

 

Ek:                 

1. 3 (Üç) adet spiralli tez                     

2. Sınav Not Çizelgesi *

3. CD (Tezin PDF Hali)

4. Transkript (Enstitü Onaylı)

5. Tez Savunma Sınavı Duyurusu

6. Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu

7. Yayın Şartını Sağlayan Belge**

8. Yolluk Talep Formu (Online katılmayacak öğretim üyeleri için)

9. Proje Bilgi Formu (Proje Desteği var ise)

Danışmanın Telefon Numarası:

Öğrencinin Telefon Numarası:

Not: Bu form ve ekleri Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından üst yazıyla enstitüye gönderilir.

*Sınav Not Çizelgesi Uzmanlık Alan Dersi için manuel olarak danışman tarafından doldurulacaktır.

**Yönetmelik veya Senato kararıyla belirlenen yayın şartı.

Madde 47/5: Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder…

 

 

TEZ TESLİMİ KONTROL FORMU

 

Öğrenci*

Danışman**

Genel Biçim ve Yazım Standartları

Evet

Hayır

Evet

Hayır

1

Tez metni A4 (21x29,7 cm) ebadında 80 gr birinci hamur beyaz kâğıda hazırlandı mı?

2

Her bir sayfa için sayfanın sol kenarında 3.5 cm, sağ kenarında 3 cm, üst ve alt kenarlarında ise 3 cm boşluk bırakıldı mı?

3

Şekil, Resim ve Tablolar uygun şekilde hazırlandı mı?

4

Ön sayfalar ve tez metninde sayfa numaralandırmaları uygun şekilde yapıldı mı?

5

Yazı metni “Times New Roman” mı?

6

Tezin dış ve iç kapağı, ön sayfalar, tez metni ve diğer yazılarda önerilen yazı büyüklüğüne (punto) uyuldu mu?

7

Tezin tümü için önerilen yazı formatına uyuldu mu?

8

Satır başı hizalama ve paragraf önerilerine uyuldu mu?

9

Tez yazı biçimi olarak “normal” düzende mi yazıldı?

10

Ana ve ara başlıklar uygun puntoda ve önerilen özeliklerde yazıldı mı?

11

Ön sayfalar, tez metninde ve ekler bölümünde başlık numaralarında önerilenlere uyuldu mu?

12

Noktalama işaretleri ve parantezler önerilere uygun mu?

13

Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ara verildi mi?

14

Önerilen satır aralığı ve paragraf aralıklarına uyuldu mu?

15

Metin içindeki göndermeler için öneriler uygulandı mı?

16

Tez içinde varsa; alıntı, dipnot ve ara notlar önerilen şekilde yazıldı mı?

17

Kısaltma, simge ve birimler uygun şekilde yapıldı mı?

18

Tez içinde varsa eşitlikler önerilen şekilde yazıldı mı?

 

Tez İçeriğinin Düzenlenmesi Standartları

 

 

Ön Sayfalar  

1

Kapak için önerilen tüm bilgiler yazıldı mı?

2

Tezin iç kapağına 2x3 cm büyüklüğünde üniversitenin amblemi yerleştirildi mi?

3

İç kapakta sayfa sayısı, dış kapak için önerilenler ile aynı mı?

4

Tez kabul ve onay sayfası eklendi mi? (Savunma sınavı sonrasında)

5

Etik Beyan önerilen formata uygun olarak yazıldı mı?

6

İçindekiler sayfası format ve içerik olarak önerilere uygun olarak hazırlandı mı?

7

Tablolar listesi format ve içerik olarak önerilere uygun olarak hazırlandı mı?

8

Şekiller listesi  format ve içerik olarak önerilere uygun olarak hazırlandı mı?

9

Kısaltma, simge ve formüller listesi format ve içerik olarak önerilere uygun olarak hazırlandın mı?

 

Tez Metni

 

1

Özetlerde kaynak, tablo ve şekil kullanılmaması önerisine uyulmuş mu?

2

Türkçe Özet ile tez başlığı bire bir aynı mı?

3

Özetlerin başlıkları tez başlığı bire bir aynı mı?

4

Türkçe özet, tezin içeriğini yansıtıyor mu?

5

Türkçe özet önerilen uzunlukta mı?

6

Türkçe özete önerilen şekil ve sayıda anahtar kelimeler konuldu mu?

7

İngilizce özete tezin başlığı konuldu mu?

8

Türkçe ve İngilizce Özet birbiri ile uyumlu mu?

9

İngilizce ve özetin kelime sayısı önerilen uzunlukta mı?

10

İngilizce özete anahtar kelimeler konuldu mu?

11

İngilizce özetin ardından, Kısaltmalar, Tablo ve Şekiller Listesi (varsa), Giriş, Birinci Bölüm, Araştırma Bölümü, Sonuç bölümlerinin sıralaması önerilen şekil ve formatta mı?

12

Kaynakça metin içinde doğru şekilde kullanıldı mı?

13

Tez sonunda kaynakça listesi önerilen şekilde yazıldı mı?

 

Ekler ve Sınav Sonrası ile İlgili Diğer İşlemler

 

1

Ekler uygun başlık seçilerek, tez içindeki sonuç sırasına göre ve her biri ayrı sayfadan başlamak üzere, sıralandı mı?

 

 

 

Öğrenci                                                                                                     Danışman

(Ad Soyad, İmza)                                                                              (Ad Soyad, İmza)

 

 

 

*Öğrenci: Tezini teslim eden öğrenci tarafından doldurulacak.

 

**Danışman: Tezini teslim eden öğrencinin akademik danışmanı tarafından doldurulacak.