Döküman No
PDB.FR.0002
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavı İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik
Ön değerlendirme

MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.
Birimi    
Bölümü    
Anabilim Dalı/Program    
Kadro Unvanı    
Kadro Derecesi    
Kadro Adedi    
Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih    
                     
BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER    
Sıra No Adı ve Soyadı ALES Lisans Mezuniyet (A+B)
Ön Değerlendirme Notu
Sonuç
(Giriş sınavına girmeye hak kazandı/Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı
Sınav Bilgileri
Puan (A) Puanın %70’i Not Ortalaması (B) Not Ortalamasının %30’u
4'lük Sistem 100'lük Sistem
1   0,000 0,000   #YOK #YOK #YOK   Sınav Yeri:
Sınav Tarihi:
Sınav Saati:
2     0,000   #YOK #YOK #YOK  
3     0,000   #YOK #YOK #YOK  
      0,000   #YOK #YOK #YOK  
                     
        Yapılan ön değerlendirme sonucunda … adayın giriş sınavlarına alınmasına oy birliği  ile karar verilmiştir.  
SINAV JÜRİ ÜYELERİ    
     
                     
Başkan Üye Üye